Izjava o zaštiti podataka

Drago nam je da Vas zanima www.orderfox.com (u nastavku: „internetska ponuda“ ili „internetska stranica“). Ozbiljno shvaćamo zaštitu Vaših podataka i želimo da se osjećate sigurno kada koristite našu internetsku ponudu. U ovoj Izjavi o zaštiti podataka navodimo koje osobne podatke prikupljamo (u nastavku: „podaci“) te kako ih koristimo. Izraz „korisnik“ obuhvaća sve klijente (posebice CNC-proizvođače i CNC-kupce) te posjetitelje naše internetske ponude. Korištene izraze, npr. „korisnik“ treba shvatiti bez razlika u spolu.

Voditelj obrade:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Lihtenštajn

Trgovački registar/br.: Odsjek za pravna pitanja, Lihtenštajn, broj u trgovačkom registru: FL-0002.542.971-6
Direktor: Dr. Wilhelm Klagian
Telefonski broj: +423 375 2500
Adresa e-pošte: info@orderfox.com

Voditelj obrade u nastavku se navodi kao "mi" ili "nas".

Predmet poslovanja tvrtke:
upravljanje internetskom platformom za proizvođače i kupce CNC-strojeva. Internetska platforma funkcionira kao partnerska platforma između proizvođača i kupaca CNC-strojeva, tako da im (korisnicima) omogućava uključivanje interaktivnih oglasa na internetskoj stranici i podržava njihovo pronalaženje primjenom inteligentnih filtara.

Vrste obrađivanih podataka:
- korisnički podaci (npr., osnovni podaci o klijentima, imena i prezimena, adrese).
- podaci za kontakt (npr., e-pošta, telefonski brojevi).
- podaci o sadržaju (npr., tekstualni unosi, fotografije, videozapisi).
- ugovorni podaci (npr., predmet ugovora, trajanje, kategorija klijenata).
- podaci o plaćanju (npr., podaci o banci, povijest plaćanja).
- podaci o korištenju (npr., posjećene internetske stranice, interes za sadržaje, vremena pristupa).
- metapodaci/komunikacijski podaci (npr., informacije o uređajima, IP-adrese).

Obrada posebnih kategorija podataka (čl. 9., st. 1. OUZP-a):
Neće se obraditi nikakve posebne kategorije podataka.

Kategorije osoba koje su obuhvaćene obradom:
- korisnici, klijenti, zainteresirane osobe, poslovni partneri.
- posjetitelji i korisnici internetske ponude.

U nastavku navodimo dotične osobe zajedničkim nazivom „korisnici“.

Svrha obrade:
- pružanje ugovornih usluga, korisničke podrške i održavanje podataka klijenata.
- hosting poslužitelja, registracija domena, pružanje softverskih usluga (SaaS).
- stavljanje na raspolaganje internetske ponude, njegovog sadržaja i funkcija.
- odgovaranje na upite za kontakat i komunikacija s korisnicima.
- marketing, promidžba i istraživanje tržišta.
- sigurnosne mjere.

Automatsko odlučivanje u pojedinom slučaju (čl. 22. OUZP-a):
Ne primjenjujemo nikakve isključivo automatske funkcije odlučivanja u pojedinom slučaju.

Napomena o pravnim osnovama:
- ako obrađujemo podatke o korisnicima iz EU-a/EEZ-a, vrijede u nastavku navedene pravne osnove Opće uredbe o zaštiti podataka.
- Inače podatke obrađujemo na temelju prava o zaštiti podataka koji je na snazi u Lihtenštajnu. To znači da u tom slučaju vrijede dolje navedenie izjave, no na temelju prava Kneževine Lihtenštajn, a ne navedenih normi OUZP-a.
- Ako se za korisnike koji su potrošači vrijede drugi obvezujući propisi o zaštiti podataka, treba dati prednosti tim propisima o zaštiti podataka.

Verzija: lipanj 2018

Sadržaj

1. Korišteni izrazi

1.1.„Osobni podaci“ su sve informacije, koje se odnose na identificiranu ili fizičku osobu koju se može identificirati (u nastavku: „dotična osoba“). Kao fizička osoba koju se može identificirati, smatra se ona osoba koju se izravno ili neizravno može identificirati, posebice putem povezivanja neke identifikacijske oznake kao što je ime, može biti povezana s identifikacijskim brojem, podacima o lokaciji, mrežnom identifikacijom (npr. kolačićem) ili jednom ili više posebnih značajki, koje su odraz fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihičkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

1.2.„Obrada“ je svaki proces izveden uz pomoć ili bez pomoći automatskog postupka ili svaki takav slijed postupaka povezan s osobnim podacima. Izraz ima široku primjenu i obuhvaća gotovo svako rukovanje podacima.

1.3.Kao „voditelj obrade“ smatra se svaka fizička ili pravna osoba, nadležno tijelo, ustanova ili neko drugo tijelo koje samostalno ili u suradnji s drugima odlučuje u vezi sa svrhom i sredstvima obrade osobnih podataka.

1.4.„Izrada profila“ je bilo koji način automatske obrade osobnih podataka, koja se sastoji u korištenju tih osobnih podataka radi ocjene određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebice analize i predviđanja aspekata u svezi s radnim učinkom, ekonomskim položajem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanosti, ponašanjem, mjestom boravišta ili promjenom lokacije te fizičke osobe.

1.5.„Pseudonimizacija“ je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci bez primjene dodatnih informacija više ne mogu povezati s određenom dotičnom osobom, dok god se te dodatne informacije zasebno pohranjuju te podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje jamče da se osobni podaci ne mogu povezati s identificiranom fizičkom osobom ili fizičkom osobom koja se može identificirati.

1.6.„Izvršitelj obrade“ je fizička ili pravna osoba, nadležno tijelo, ustanova ili neko drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke po nalogu voditelja obrade.

2. Mjerodavne pravne osnove

Sukladno čl. 13 Opće uredbe o zaštiti podataka (njem. DSGVO) informiramo Vas o pravnim osnovama naše obrade podataka. Ako nije definirana pravna osnova u Izjavi o zaštiti podataka, vrijedi sljedeće: pravna osnova za pribavljanje privole je čl. 6. st. 1., slovo a i čl. 7. OUZP-a, pravna osnova obrade u cilju ispunjavanja naših usluga i provedbe ugovornih mjera te odgovaranje na upite je čl. 6., st. 1., sslovo b OUZP-a, pravna osnova za obradu radi ispunjavanja naših pravnih obveza je čl. 6., st. 1., slovo c OUZP-a, a pravna osnova obrade radi poštivanja naših legitimnih interesa je čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a. Ako životno važni interesi dotične osobe ili neke druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, kao pravna osnova vrijedit će čl. 6., st. 1., slovo d OUZP-a.

3. Promjene i aktualizacije Izjave o zaštiti podataka

Molimo Vas da se redovito informirate o sadržaju naše izjave o zaštiti podataka. Prilagođavamo Izjavu o zaštiti podataka čim to zahtijevaju promjene u obradama podataka koje provodimo. Informirat ćemo Vas čim zbog promjena bude potrebno Vaše sudjelovanje (npr. kroz privolu) ili neki drugi način individualnog informiranja.

4. Sigurnosne mjere

4.1.Sukladno čl. 32. OUZP-a, uzimajući u obzir stupanj razvoja tehnike, trošak primjene te vrstu, opseg, okolnosti i svrhe obrade kao i različitu vjerojatnost nastupa i težinu rizika za prava i slobode fizičkih osoba, prikladne tehničke i organizacijske mjere kojima se jamči razina zaštite koja odgovara riziku. Mjere obuhvaćaju posebno osiguranje povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka kroz nadzor fizičkog pristupa podacima, a također i Vašeg pristupa, unosa, prosljeđivanja, omogućavanja dostupnosti i njihova odvajanja. Također smo ustanovili postupke, kojima jamčimo realizaciju prava dotičnih osoba, brisanje podataka i reakciju na ugrožavanje podataka. Nadalje uzimamo u obzir zaštitu osobnih podataka već kod razvoja odnosno odabira hardvera, softvera i postupaka sukladno principu zaštite podataka kofiguracijom tehnike i prethodnih postavki za zaštitu podataka (čl. 25. OUZP-a).

4.2.U aigurnosne mjere posebno spadaju šifrirani prijenos podataka između Vašeg preglednika i našeg poslužitelja.

4.3.U svezi sa zaštitom podataka suradnici su obvezni čuvati povjerljivost te će ih se uputiti, nadzirati i informirati u svezi s mogućim posljedicama jamstva.

5. Objavljivanje i prijenos podataka

5.1.Kada u okviru naše obrade objavljujemo podatke drugim osobama i tvrtkama (izvršiteljima obrade ili trećoj strani), prenosimo ih njima ili im na drugi način pružamo pristup podacima, to će se odvijati samo na temelju zakonitog dopuštenja (npr. kada je potreban prijenos podataka trećoj strani, primjerice pružateljima platnih usluga, sukladno čl. 6., st. 1., slovo b OUZP-a radi ispunjavanja ugovora), Vaše privole,to podrazumijeva zakonska obveza ili na temelju našeg legitimnog interesa (npr. kod angažiranja ovlaštenih osoba, ponuditelja hostinga, poreznih, gospodarskih i pravnih savjetnika, usluga za održavanje podataka klijenata, knjigovodstva, obračuna i sličnih usluga, a koje nam dopuštaju učinkovito i uspješno ispunjavanje naših ugovornih obveza, administrativnih zadataka i obveza).

5.2.Ako opunomoćimo treće strane za obradu podataka na temelju tzv. „Ugovora o obradi naloga“, to će se zasnivati na čl. 28. OUZP-a.

6. Prijenos u treće zemlje

Ako podatke obrađujemo u trećoj zemlji (t.j. izvan Europske unije (EU) ili Europske ekonomske zajednice (EEZ)) ili se to odvija u okviru korištenja usluga trećih strana ili prikaza, odnosno prijenosa podataka trećim stranama, to će se obavljati samo, ako se provodi u cilju ispunjavanja naših (pred)ugovornih obveza na temelju Vaše privole, pravnih obveza ili naših legitimnih interesa. Uz pridržaj zakonskih ili ugovornih odobrenja obrađujemo ili dajemo podatke na obradu u trećoj zemlji, samo ako su ispunjeni posebni uvjeti iz čl. 44. i dalje OUZP-a. To znači da se obrada odvija na temelju posebnih jamstava, primjerice javno priznate konstatacije razine zaštite podataka koja odgovara razini zaštite podataka u EU (npr. za SAD kroz tzv. okvir „Privacy Shield“) ili uvažavajući javno priznate posebne ugovorne obveze (tzv. „Standardne ugovorne klauzule“).

7. Prava dotične osobe

7.1.Imate pravo zatražiti potvrdu, hoće li biti obrađeni dotični podaci, kao i na informacije o tim podacima kao i dodatne informacije i kopiju podataka prema čl. 15. OUZP-a.

7.2.Sukladno čl. 16. OUZP-a imate pravo zatražiti kompletiranje podataka ili ispravku netočnih podataka koji se odnose na Vas.

7.3.Sukladno čl. 17. OUZP-a imate pravo zatražiti trenutno brisanje dotičnih podataka, ili prema čl. 18. OUZP-a ograničenje obrade podataka.

7.4.Imate pravo tražiti da Vaše osobne podatke koje ste nam pružili primite sukladno čl. 20. OUZP-a i da tražite da ih se dostavi drugim voditeljima obrade.

7.5.Također imate pravo u skladu s čl. 77. OUZP-a podnesete prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

8. Pravo opoziva

Imate pravo da prema čl. 7. st. 3. OUZP-a opozovete dane privole s važenjem za budućnost.

9. Pravo na prigovor

U svakom trenutku možete zatražiti uložiti prigovor na daljnju obradu Vaših podataka u skladu s čl. 21. OUZP-a. Prigovor se može uložiti posebno protiv obrade u svrhu izravnog marketinga.

10. Kolačići i pravo na prigovor kod direktnog marketinga

10.1.Pod „kolačićima“ se podrazumijevaju male datoteke koje se pohranjuju na računalima korisnika. Unutar kolačića mogu se spremiti različiti podaci. Kolačić prvenstveno služi za pohranu podataka o korisniku (odnosno uređaju na kojem je pohranjen kolačić) tijekom ili nakon njegove posjete unutar internetske ponude. Kao privremeni kolačići, odnosno „kolačići sesije“ ili „prijelazni kolačići“, označavaju se oni kolačići koji se brišu nakon što korisnik napusti internetsku ponudu i zatvori svoj preglednik. U takvom kolačiću može se pohraniti sadržaj košarice s artiklima u okviru internetske trgovine ili status prijave. Kao „trajni“ ili „stalni“ kolačići smatraju se oni koji ostaju pohranjeni i nakon zatvaranja preglednika. Tako se, primjerice, može pohraniti status prijave, kada ga korisnici budu tražili nakon nekoliko dana. Također se u takvom kolačiću mogu pohraniti interesi korisnika, koji će se koristiti za mjerenje dosega ili u marketinške svrhe. Kao „kolačić treće strane“ označavaju se kolačići drugih ponuditelja a ne voditelja obrade, koji vodi internetsku ponudu (u suprotnom, ako se radi samo o njegovim kolačićima, tada su to „kolačići prve strane“).

Primjenjujemo privremene i trajne kolačiće, koje objašnjavamo u okviru naše Izjave o zaštiti podataka.

10.2.Ako korisnici ne žele da kolačići budu pohranjeni na njihovom računalu, bit će zamoljeni da deaktiviraju odgovarajuću opciju u postavkama sustava svog preglednika. Pohranjeni kolačići mogu se izbrisati iz postavki sustava preglednika. Isključivanje kolačića može dovesti do ograničavanja funkcije ove internetske ponude.

10.3.Opći prigovor na primjenu kolačića primijenjenih u svrhe internetskog marketinga kod velikog broja usluga, prije svega u slučaju praćenja, može se uputiti preko stranice http://www.aboutads.info/choices/ iz SAD-a ili http://www.youronlinechoices.com/ iz EU-a. Pohrana kolačića može se također isključiti u postavkama preglednika.

11. Brisanje podataka

Podaci koje obrađujemo bit će izbrisani u skladu s čl. 17. i 18. OUZP-a ili će biti ograničena njihova obrada. Ako to nije izričito navedeno u okviru ove Izjave o zaštiti podataka, podaci koji su pohranjeni kod nas bit će izbrisani čim neće biti potrebni za njihovo određenje i ako ne postoje nikakve zakonske obveze pohrane koje se protive njihovom brisanju. Ako se podaci neće brisati, jer su potrebni za druge i zakonski dozvoljene svrhe, bit će ograničena njihova obrada. To znači da će se podaci blokirati i neće se obrađivati u druge svrhe. To, primjerice, vrijedi za podatke koji se pohranjuju iz komercijalnih ili poreznih razloga

12. Svrhe obrade podataka

12.1.Mi obrađujemo Vaše podatke u svrhu pružanja funkcija naše internetske ponude koje ste zatražili i naših ugovornih, poslovnih i drugih pravnih obveza (između ostalog, stavljanja na raspolaganje i izvršavanja naših uslužnih, servisnih i korisničkih usluga te jamstva učinkovite usluge podrške klijentima i tehničke podrške) sukladno čl. 6., st. 1., slovo b OUZP-a. Obrada obuhvaća prijenos ili objavljivanje podataka prema trećim stranama ako to služi ispunjavaju naše ugovorne ili zakonske obveze (npr. u okviru posredovanja naloga između CNC-proizvođača i CNC-kupaca) ili kada je to potrebno za obračune (npr. dostava podataka pružatelju platnih usluga).

12.2.Osim toga, Vaše podatke obrađujemo u skladu sa zakonskim propisima na temelju naših legitimnih interesa. U ove svrhe obrade spadaju statističke analize, koje s jedne strane služe optimizaciji naše internetske ponude, a također i za naše poslovne svrhe. U takvom okviru možemo na temelju pohranjenih podataka (npr. adresa, opisa profila, pristupa profilu, izdanih naloga, profila ponude i upita) kreirati tzv. korisničke profile (u nastavku kratko: „profili“). Kako bismo štitili vaše interese, Vaše podatke u naprijed navedene svrhe obrađujemo što je moguće više pseudonimizirano, odnosno profili se pohranjuju bez identifikacijskih oznaka, primjerice imena ili adresa e-pošte. Samo kada je potrebna dodjela profila određenom korisniku, primjerice da bi se korisniku pokazale određene informacije koje se temelje na njegovu ponašanju, samo u tu svrhu ćemo povezati profil i konkretnog korisnika. Ako nije potrebno dodijeliti profil korisniku (npr. ako smo zainteresirani samo za statističke podatke), podatke o korisniku obradit ćemo anonimno, odnosno profili i rezultati analize neće se moći identificirati s određenim korisnicima.

12.3.Osim toga, podatke možemo obraditi samo na temelju Vaših izričitih privola za čije davanje ćemo Vas izričito zamoliti.

12.4.Ako se u okviru ove smjernice za zaštitu podataka primjenjuju sadržaji, alati ili ostala sredstva drugih ponuditelja (u nastavku zajednički naziv: „ treće strane“) i njihovo je navedeno sjedište u inozemstvu, mora se pretpostaviti da se prijenos podataka odvija u države sjedišta trećih strana. Prijenos podataka u treće zemlje provodi se ili na temelju zakonske dozvole, privole korisnika, posebnih jamstava, npr. koncepta Privacy-Shield, ili posebnih ugovornih klauzula, koje jamče zakonski predviđenu sigurnost podataka.

12.5.U okviru ove obrade podataka primit ćete informacije o pojedinoj svrsi, vrstama i opsegu obrade podataka te o odobrenjima pribavljenih u okviru privola.

12.6.Brisanje podataka provodi se kada podaci više nisu potrebni za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih obveza skrbi te za provođenje jamstvenih i usporedivih obveza, pri čemu se svake tri godine provjerava neophodnost čuvanja podataka. Inače će se primijeniti zakonske obveze pohrane.

13. Platni promet

13.1.Radi sigurnosti naših klijenata mi sami ne pohranjujemo informacije o kreditnim karticama ni bankovne podatke, nego koristimo uslugu plaćanja „Saferpay“ pružatelja usluge plaćanja SIX Payment Services (Europa) S.A., podružnice u Njemačkoj, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main.

13.2.Izjava o zaštiti podataka: https://www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html

14. Registracija i otkazivanje

14.1.Korisnici u pravilu sami odlučuju koje će podatke o sebi otkriti i kome će oni biti dostupni. Primjerice, kada korisnik navodi svoje ime u korisničkim profilima, poljima za komentar i sl.

14.2.U okviru registracije korisnika prikupljaju se sljedeći podaci kao obvezna polja:

  • adresa e-pošte (ne objavljuje se drugim korisnicima);
  • lozinka (pohranjuje se u šifriranom obliku);
  • ime i prezime;
  • tvrtka; ​

14.3.Nakon ovih naprijed navedenih podataka svaki korisnik odlučuje sam o drugim podacima. Osim toga od korisnika se mogu zatražiti dodatni podaci, ako su potrebni za pružanje internetske ponude i ispunjavanje naših zakonskih obveza.

14.4.Javne informacije o profilima korisnika mogu vidjeti i pretražiti drugi prijavljeni korisnici. Lokacije korisnika mogu se prikazati na karti.

14.5.Izvršenim otkazivanjem imamo pravo obrisati korisničke profile korisnika. Korisnici su odgovorni za osiguranje svojih informacija profila.

15. Prikaz 3D-objekata u sustavu Autodesk

15.1.Za prikaz trodimenzionalnih objekata koristimo usluge „Autodesk Forge“ američkog ponuđača Autodesk (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, Kalifornija 94903, SAD). U tu se svrhu  3D-modeli učitavaju na glavna računala Autodesk-a, gdje se dalje obrađuju.

15.2.Primjena sustava Autodesk odvija se prema čl. 6., st. 1., sslovo b OUZP-a da bi se korisniku isporučile ugovorne usluge, u koje spada dostupnost funkcije prikaza kao sastavni dio funkcija Orderfoxa.

15.3.Kako bi se 3D-modeli mogli pridružiti korisnicima koji su ih učitali, 3D-modele dostavljamo Autodesku s oznakom koju smo mi dodijelili korisniku. Autodesk tako prima u pravilu samo pseudonimizirane podatke korisnika bez mogućnosti povezivanja 3D-objekata s korisnikom. Obrada na Autodesku može samo iznimno sadržavati dodatne osobne podatke, ako bi isti proizlazili sami iz prikazanog 3D-objekta i metapodataka spremljenih s 3D-objektom te ako bi dopuštali identifikaciju korisnika.

15.4.3D-objekti bit će obrisani najkasnije u roku od 6 mjeseci, ako ih uklone korisnici ili ako se na neki drugi način uklone iz našeg sustava.

15.5.Autodesk je certificiran u okviru sporazuma Privacy-Shield i time pruža jamstvo pridržavanja europskog i švicarskog zakona o zaštiti podataka.

15.6.Više informacija saznajte u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Autodesk: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement.

16. Administracija, financijsko knjigovodstvo, organizacija uredskog rada, arhiviranje

16.1.Obrađujemo podatke u okviru administrativnih zadataka te organizacije naše tvrtke, financijskog računovodstva i poštivanja zakonskih obveza, primjerice arhiviranja. Pritom obrađujemo iste podatke, koje smo obrađivali kod pružanja naših ugovornih usluga. Zakonske osnove obrade su čl. 6., st. 1., slovo c OUZP-a, čl. 6., st. 1., slovo f i čl. 28. OUZP-a. Obrada obuhvaća: klijente, zainteresirane osobe, poslovne partnere i posjetitelje internetske stranice. Svrha obrade je administracija, financijsko računovodstvo, organizacija uredskog rada, arhiviranje podataka, koji omogućavaju održavanje naše tvrtke i pružanje naših usluga.

16.2.Pri tome objavljujemo ili prenosimo podatke poreznoj upravi, poreznim savjetnicima, revizorima, ostalim uredima na naplatu naknada i pružateljima platnih usluga.

16.3.Nadalje na temelju naših ekonomskih interesa pohranjujemo podatke o dobavljačima, organizatorima i drugim poslovnim partnerima, primjerice zbog naknadnog kontaktiranja. Ove podatke koji se većinom odnose na tvrtke u pravilu pohranjujmo trajno.

17. Ekonomske analize poslovanja tvrtke i istraživanje tržišta

17.1.Kako bismo ekonomski poslovali, prepoznali trendove tržišta, želje klijenata i korisnika, analiziramo dostupne nam podatke povezane s poslovnim događajima, ugovorima, upitima, itd. Pritom obrađujemo korisničke podatke, komunikacijske podatke, ugovorne podatke, podatke o plaćanju, podatke o korištenju, metapodatke na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a, pri čemu dotične osobe uključuju klijente, zainteresirane osobe, poslovne partnere, posjetitelje i korisnike internetske ponude. Analize se provode zbog komercijalnih procjena, marketinga i istraživanja tržišta. Pritom možemo uzeti u obzir profile registriranih korisnika s podacima, primjerice o njihovim kupnjama. Analize nam služe za poboljšanje praktičnosti za korisnika, optimiziranje naše ponude i profitabilnosti poslovanja. Analize služe samo nama i neće biti objavljene drugima, ako se ne radi o anonimnim analizama sa sažetim vrijednostima.

17.2.Ako se te analize ili profili odnose na osobe, otkazivanjem korisnika bit će izbrisane ili anonimizirane, a u protivnom će se to izvršiti dvije godine nakon sklapanja ugovora. Osim toga, po mogućnosti će se anonimno sastaviti kompletne ekonomske analize poslovanja i opći trendovi.

18. Kontakti i korisnička podrška

18.1.Kod kontaktiranja s nama (putem obrasca za kontakt ili e-pošte) obradit će se podaci korisnika zbog obrade upita za kontakat i njihovog izvršenja sukladno čl. 6., st. 1., slovo b (klijenti/zainteresirane osobe), čl. 6., st. 1., slovo f (drugi korisnici) OUZP-a.

18.2.Podaci o korisniku mogu se pohraniti u našem sustavu za upravljanje odnosom s klijentima ("CRM sustav") ili usporedivom sustavu organiziranja upita.

18.3.Za komunikaciju i održavanje odnosa s našim klijentima (tzv. „Customer Relationship Management“, CRM) na temelju naših legitimnih interesa (odnosno interesa za analizu, optimizacije i ekonomskog poslovanja naše internetske ponude) koristimo komunikacijske usluge tvrtke Intercom, koje nudi Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, California 94105, SAD. Intercom je certificiran u okviru sporazuma Privacy-Shield i time pruža jamstvo pridržavanja europske i švicarske razine zaštite podataka. Intercom pruža mogućnost da se sukladno očekivanjima korisnika s njima brže i izravnije poveže i obrađuje njihove upite. Intercomom korisnicima se može slati poruke putem usluge razgovora uživo (Live-Chat), e-pošte, SMS-a ili poruka koje se prosljeđuju. Kako bi to bilo moguće, preko sučelja treba sinkronizirati informacije za kontakt s korisnicima sa sustavom Intercom. Pritom treba obraditi sljedeće podatke sudionika u komunikaciji: korisničko ime, lozinka, adresa e-pošte, IP-adresa, analiza podataka, podaci o uređaju, podaci o korištenju, profil društvenih medija, podaci o lokaciji i sadržaji komunikacije. Čuvanje podataka ravna se prema rokovima brisanja kod obrade komunikacijskih i korisničkih podataka; inače će brisanje biti izvršeno, kada podaci više ne budu potrebni i ako više ne postoje obveze arhiviranja koje se redovito provjeravaju svake dvije godine ili stalno. Izjava o zaštiti podataka i mogućnosti prigovora Intercoma: https://www.intercom.com/privacy.

18.4.Brišemo upite koji više nisu potrebni. Provjeravamo neophodnost svake dvije godine, a upite klijenata koji imaju korisnički račun pohranjujemo trajno te ukazujemo glede brisanja na podatke o korisničkom računu. Također se primjenjuju zakonske obveze arhiviranja.

19. Newsletter

19.1.Uz pomoć sljedećih napomena obavještavamo Vas o sadržaju našeg Newslettera te postupcima prijave, slanja i statističke analize, kao i o Vašim pravima na prigovorPrijavom na naš Newsletter izjavljujete da pristajete na primitak i opisani postupak.

19.2.Šaljemo Newsletter, e-poštu i daljnje elektroničke obavijesti s promidžbenim informacijama (u nastavku „Newsletter“) samo s privolom primatelja ili zakonskom dozvolom. Ako se u okviru prijave na Newsletter konkretno opišu njihovi sadržaji, bit će mjerodavni za privolu korisnika. Pored toga, naš Newsletter sadrži informacije o razvoju i ponudama iz CNC-djelatnosti i o našim uslugama.

19.3.Prijava za naš Newsletter obavlja se u okviru tzv. postupka dvostruke prijave. Drugim riječima, nakon prijave ćete primiti e-poštu u kojoj se traži potvrda Vaše prijave. Ta potvrda potrebna je, kako se nitko ne bi mogao prijaviti s tuđom adresom e-pošte. Prijave na Newsletter protokoliraju se kako bi se mogao dokazati proces prijave u skladu sa zakonskim propisima. U to spada bilježenje trenutka prijave i potvrde te IP-adrese. Također se protokoliraju promjene Vaših podataka koji su pohranjeni kod Vašeg pružatelja usluge slanja podataka.

19.4.Slanje Newslettera odvija se preko platforme "Mailchimp" ponuditelja Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, SAD (u nastavku: „pružatelj usluge slanja“). Ovdje možete pregledati uvjete zaštite podataka tvrtke Mailchimp: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

19.5.Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certificiran u okviru sporazuma Privacy-Shield i time pruža jamstvo pridržavanja europske i švicarske razine zaštite podataka.

19.6.Adrese e-pošte naših primatelja Newslettera kao i njihovi drugi podaci koji su opisani u okviru ovih napomena, pohranjuju se na poslužiteljima pružatelja usluga slanja. Pružatelj usluga slanja koristi ove informacije za slanje i analizu Newslettera po našem nalogu. Pružatelj usluga slanja također može prema vlastitim informacijama iskoristiti ove podatke za optimiziranje i poboljšanje vlastite usluge, npr. za tehničko optimiziranje slanja i prikaza Newslettera ili u komercijalne svrhe kako bi se utvrdilo iz kojih zemalja potječu primatelji. Pružatelj usluge slanja ne koristi podatke naših primatelja Newslettera, kako bi im sam slao obavijesti ili ih prosljeđivao trećim stranama.

19.7.Za prijavu na Newsletter dovoljno je navesti adresu svoje e-pošte. Kao drugu mogućnost, molimo Vas da navedete podatke poput imena i prezimena radi personalizacije Newslettera i djelatnosti, kako bi se sadržaj Newslettera prilagodio interesima naših čitatelja.

19.8.Newsletter sadrži tzv. „mrežni signal“, odnosno datoteku veličine piksela, koja se poziva pri otvaranju Newslettera od strane poslužitelja pružatelja usluge slanja. U okviru ovog pozivanja prikupljaju se ponajprije tehničke informacije, primjerice informacije o pregledniku i Vašem sustavu, a također i Vaša IP-adresa i vrijeme pozivanja. Ove informacije koriste se za tehničko poboljšanje usluge na temelju tehničkih podataka ili ciljnih skupina i njihova načina čitanja, na temelju lokacija pozivanja (koje se utvrđuju uz pomoć IP-adresa) ili vremena pristupa. U statistička istraživanja spada i informacija je li se otvorilo Newsletter, kada ih se otvorilo i koje poveznice se klikaju. Te informacije mogu se iz tehničkih razloga povezati s određenim primateljima Newslettera. No, nije niti naša namjera, a niti je to namjera pružatelja usluge slanja da prati pojedine korisnike. Analize nam prvenstveno služe za to da prepoznamo navike čitanja naših korisnika te da im prilagodimo naše sadržaje ili pošaljemo različite sadržaje sukladno njihovim interesima.

19.9.Slanje Newslettera i uspješno mjerenje povezano s njime, odvijaju se na temelju privole primatelja prema čl. 6., st. 1., slovo a, čl. 7. OUZP-a ili, ako nije potrebna privola, na temelju naših legitimnih interesa za izravni marketing prema čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a. Protokoliranje postupka prijave odvija se na temelju naših legitimnih interesa prema čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a. Naši interes usmjeren je na primjenu sigurnog Newsletter sustava jednostavnog za korisnike, koji služi i našim poslovnim interesima, ali je i u skladu s očekivanjima korisnika i dozvoljava dokaz o privolama.

19.10.U svakom trenutku možete otkazati primitak našeg Newslettera, odnosno opozvati svoju privolu. Poveznicu za otkazivanje Newslettera možete pronaći na kraju svakog Newslettera. Adrese e-pošte koje su maknute s liste možemo držati pohranjene do tri godine na temelju naših legitimnih interesa prije nego ih izbrišemo u svrhe slanja Newslettera kako bismo mogli dokazati svojedobno danu privolu. Obrada ovih podataka ograničena je moguću obranu od zahtjeva. U svakom trenutku može se postaviti individualni zahtjev za brisanje podataka, ako se istovremeno može potvrditi prijašnje postojanje privole. Zasebni opoziv mjerenja uspjeha nažalost nije moguć pa se u tom slučaju mora otkazati kompletna prijava na Newsletter.

20. Sudjelovanje u partnerskom programu s tvrtkom Celeritive Technologies

20.1.U okviru partnerskog programa s tvrtkom Celeritive Technologies Inc., sa sjedištem na adresi 95 E High St, Moorpark, CA 93021, SAD obrađujemo podatke korisnika, ako se oni odluče iskoristiti pogodnosti koje pružaju tvrtke Celeritive Technologies ili Orderfox.

20.2.Kako bi iskoristili pogodnosti, korisnici mogu unijeti poseban kod u sklopu registracije na internetskoj stranici. Taj kod primit će korisnici tvrtke Celeritive Technologies. Uporabom koda Orderfox stavlja korisnicima na raspolaganje obećane pogodnosti.

20.3.Plaćanjem šifre korisnici također izjavljuju da su suglasni da im tvrtka Orderfox smije poslati poruku e-pošte s molbom za registraciju pomoću njihovih osobnih podataka te da im nakon potvrde prijave i nadopunjenja profila svoje tvrtke pošalje dodatnu poruku e-pošte s poveznicom i šifrom za posebnu ponudu tvrtke Celeritive Technologies koju će isti izravno aktivirati preko mrežne stranice tvrtke Celeritive Technologies.

20.4.U podatke koji se obrađuju u okviru partnerskog programa spadaju i korisnički podaci/osnovni podaci o korisnicima (t.j. naziv tvrtke, ime, adresa e-pošte, zemlja i promidžbeni kod) i činjenica da su tvrtke Orderfox i Celeritive Technologies saznale da je korisnik iskoristio ponudu onog drugog ponuditelja.

20.5.Osim toga se između tvrtki Orderfox i Celeritive Technologies neće otkrivati nikakvi podaci korisnika. Za obradu podataka korisnika u okviru iskorištenih ponuda odgovorni su njihovi ponuditelji, t.j. tvrtka Orderfox ili Celeritive Technologies.

20.6.Korisnici mogu uložiti prigovor na obradu svojih podataka u naprijed navedene svrhe, pri čemu se u tom slučaju može isključiti korištenje pogodnosti, ako njihovo korištenje pretpostavlja neosporenu obradu podataka (npr. kada korisnik ne želi primiti nikakvu poveznicu na ponude s pogodnostima).

20.7.Pravnu osnovu za obradu podataka korisnika čini njihova suglasnost u skladu s čl. 6. st. 1. toč. a. i čl. 7. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

20.8.Obradu podataka korisnika koju vrši tvrtka Celeritive Technologies, regulira isključivo  Izjava o zaštiti podataka tvrtke Celeritive Technologies koju možete pogledati na sljedećoj poveznici: http://www.celeritive.com/pp-pop.htm.

21. Komunikacija putem pošte, e-pošte, telefaksa ili telefona

21.1.Koristimo sredstva komunikacije na daljinu u svrhe realizacije poslovanja i marketinga, npr. poštu, telefon ili e-poštu. Pritom obrađujemo korisničke podatke, podatke o adresi i kontaktu te podatke o ugovoru s klijentima, sudionicima, zainteresiranim osobama i komunikacijskim partnerima.

21.2.Obrada se provodi na temelju čl. 6., st. 1., slovo a, čl. 7. OUZP-a, čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a u svezi sa zakonskim smjernicma za promidžbenu komunikaciju. Kontaktiranje se obavlja samo uz privolu kontaktnog partnera ili u okviru zakonskih odobrenja, a obrađivani podaci bit će obrisani čim ne budu potrebni, a inače s prigovorom/opozivom ili ukidanjem opravdanih osnova ili zakonskih obveza arhiviranja.

22. Internetska prisutnost u društvenim medijima

22.1.Održavamo našu online prisutnost unutar društvenih mreža i platformi, kako bismo komunicirali s klijentima, zainteresiranim osobama i korisnicima koji su na njima aktivni te kako bismo ih tamo mogli informirati o našim uslugama. Kod otvaranja određenih mreža i platformi na snazi su uvjeti poslovanja i smjernice za obradu podataka njihova operatera.

22.2.Ako nije drugačije navedeno u okviru naše Izjave o zaštiti podataka, podatke korisnika obrađujemo, ako oni s nama komuniciraju unutar društvenih mreža i platformi, npr. sastavljaju prilogej na našim internetskim stranicama ili nam šalju poruke.

23. Prikupljanje podataka za pristup i datoteke zapisnika

23.1.Na temelju naših legitimnih interesa sukladno čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a prikupljamo podatke o svakom pristupanju poslužitelju, na kojem se nalazi ova usluga (tzv. datoteke zapisnika poslužitelja). U podatke o pristupu spadaju naziv otvorene internetske stranice, datoteka, datum i vrijeme otvaranja, prenesena količina podataka, poruka o uspješnom otvaranju, vrsta poslužitelja i njegova verzija, operativni sustav korisnika, referentni URL (prethodna posjećena stranica), IP-adresa i upitani pružatelj usluge.

23.2.Informacije iz datoteke zapisnika radi sigurnosti (npr. rješavanja slučaja zlouporabe i prijevare) pohranjuju se najviše sedam dana, a zatim se brišu. Podaci, za koje je potrebna daljnja pohrana u svrhu dokazivanja, izuzeti su od brisanja do konačnog rješenja odgovarajućeg slučaja.

24. Google Analytics

24.1.Na temelju naših legitimnih interesa (t.j. interesa za analizu, optimiziranje i ekonomično poslovanje naše internetske ponude sukladno čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a) primjenjujemo Google Analytics, uslugu analize weba tvrtke Google LLC („Google“). Google primjenjuje kolačiće. Informacije koje kolačić kreira o korištenju određenih internetskih ponuda od strane korisnika u pravilu se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju.

24.2.Google je certificiran u okviru sporazuma Privacy-Shield i time pruža jamstvo pridržavanja europskih i švicarskih zakona o zaštiti podataka.

24.3.Primjenjujemo Google Analytics kako bismo oglase aktivirane unutar Googleovih promidžbenih usluga i usluga njegovih partnera prikazali samo onim korisnicima koji se zanimaju i za našu internetsku ponudu ili imaju određene značajke (npr. interese za određene teme ili proizvode, koji su definirani na temelju posjećenih internetskih stranica), koje prenosimo Googleu (tzv. aplikacije „Remarketing-“, bzw. „Google-Analytics-Audiences“). Uz pomoć aplikacije Remarketing Audiences želimo zajamčiti da naši oglasi odgovaraju potencijalnom interesu korisnika i da ne djeluju iritirajuće.

24.4.Google će te informacije koristiti u naše ime kako bi analizirao kako korisnici koriste našu internetsku ponudu, kako bi sastavljao izvješća o aktivnostima unutar ove internetske ponude te kako bi nam pružio dodatne usluge povezane s korištenjem ove internetske ponude i korištenjem Interneta. Pritom se iz obrađivanih podataka mogu kreirati pseudonimni profili korištenja korisnika.

24.5.Primjenjujemo Google Analytics samo s aktiviranim anonimiziranjem IP-adrese. To znači da Google skraćuje IP-adresu korisnika unutar država članica Europske Unije ili u ostalim državama potpisnicama Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima prenosi se puna IP-adresa na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo se skraćuje.

24.6.IP-adresa koju je dostavio preglednik korisnika neće se spajati s drugim podacima koje posjeduje Google. Korisnici mogu spriječiti pohranu kolačića kroz odgovarajuću postavku softvera preglednika. Korisnici također mogu spriječiti Googleovo prikupljanje podataka koje su kreirali kolačići i koji se odnose na njihovo korištenje internetske ponude te obradu tih podataka preko Googlea, tako da na sljedećoj poveznici preuzmu i instaliraju dostupan dodatak za preglednik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

24.7.Dodatne informacije o korištenju podataka od strane Googlea, mogućnostima postavki i prigovora saznajte na internetskim stranicama Googlea: https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Korištenje podataka preko Googlea kod njihova korištenja internetskih stranica ili aplikacija naših partnera“), https://policies.google.com/technologies/ads („Korištenje podataka u marketinške svrhe“), https://adssettings.google.com/authenticated („Upravljanje informacijama koje koristi Google za prikaz oglašavanja“).

24.8.Rok za brisanje podataka koje obrađuje Google: 14 mjeseci.

25. Googleove (re)marketinške usluge/oglašavanje

25.1.Na temelju naših legitimnih interesa (t.j. interesa za analizu, optimizacije i ekonomičnog poslovanja naše internetske ponude sukladno čl. 6. st. 1., slovo f OUZP-a) koristimo se uslugama marketinga i remarketinga (kratko: „Googleove marketinške usluge”) tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, („Google“).

25.2.Google je certificiran u okviru sporazuma Privacy-Shield i time pruža jamstvo pridržavanja europskih i švicarskih zakona o zaštiti podataka.

25.3.Googleove marketinške usluge dozvoljavaju nam svrsishodnije prikazivati marketinške poruke za našu stranicu i na našoj internetskoj stranici, kako bismo korisnicima prikazali samo oglase prilagođene njihovim interesima. Ako se nekom korisniku npr. prikažu oglasi proizvoda za koje se zanimao na nekim drugim internetskim stranicama, to se naziva „remarketing“. U te svrhe će kod otvaranja naših i drugih internetskih stranica, na kojima su aktivne Googleove usluge marketinga, Google primijeniti svoj kod te će na internetskoj stranici biti integrirane (re)marketinške oznake (nevidljive grafike ili kod, tzv. "mrežne pratilice"). Njima će se na uređaju korisnika pohraniti individualni kolačić, odnosno malena datoteka (umjesto kolačića mogu se koristiti i usporedive tehnologije). Kolačiće mogu postaviti razne domene, između ostalih google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ili googleadservices.com. U toj datoteci se označava koje je internetske stranice korisnik posjetio, za koje se sadržaje zanimao i koje je ponude kliknuo, kao i tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, referentne internetske stranice, vrijeme posjete i dodatni podaci o korištenju internetske ponude. Također se prikuplja IP-adresa korisnika, pri čemu mi u okviru programa Google Analytics navodimo da je IP-adresa unutar država članica europske unije ili u drugim ugovornim državama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru skraćena te da će se samo u iznimnim slučajevima u potpunosti prenijeti poslužiteljima tvrtke Google u SAD-u i tamo skratiti. IP-adresa se neće povezivati s podacima korisnika unutar drugih ponuda tvrtke Google. Informacije koje su naprijed navedene Google može povezati i s takvim informacijama iz drugih izvora. Ako korisnik zatim posjeti druge internetske stranice, mogu mu biti prikazani prilagođeni oglasi koji odgovaraju njegovim interesima.

25.4.Podaci korisnika bit će obrađeni u okviru aplikacije Google-Marketing-Services u pseudonimnim obliku. Drugim riječima, Google ne sprema niti obrađuje ime ni adresu e-pošte korisnika, nego obrađuje odgovarajuće podatke povezane s kolačićima unutar pseudonimnih profila korisnika. Odnosno, iz perspektive tvrtke Google neće se prikazati i upravljati oglasima za konkretno identificiranu osobu, nego za vlasnika kolačića, neovisno o tome tko je vlasnik kolačića. To ne vrijedi kada je korisnik tvrtki Google dao izričito odobrenje obrade podataka bez takvog pseudonimizacije. Informacije koje su o korisnicima prikupljene u okviru Googleovih marketinških usluga prenose se Googleu te se pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u SAD-u.

25.5.U Googleove marketinške usluge koje primjenjujemo spadaju, između ostalog, i internetski promidžbeni program „Google AdWords“. U slučaju programa Google AdWords, svaki korisnik programa AdWords koristi neki drugi „kolačić za konverziju“. Tako se kolačići ne mogu pratiti preko internetskih stranica klijenata usluge AdWords. Informacije prikupljene kolačićima služe za sastavljanje statistika konverzije za korisnike usluge AdWords, koji su se odlučili za praćenje konverzije. Klijenti usluge AdWords saznaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i koji su proslijeđeni na stranicu s oznakom za praćenje konverzije. No, neće primiti informacije kojima se može osobno identificirati korisnike.

25.6.Na temelju Googleove marketinške usluge "DoubleClick" možemo uključiti promidžbene oglase trećih strana. DoubleClick koristi kolačiće kojima se Googleu i njegovim partnerskim internetskim stranicama omogućava uključivanje oglasa na temelju posjeta korisnika na toj stranici ili drugim internetskim stranicama.

25.7.Također možemo primijeniti uslugu „Google Optimizer“. Google Optimizer omogućava da u okviru tzv. "A/B-testiranja" ustanovimo kako se odražavaju različite promjene određene internetske stranice (npr. promjene polja unosa, dizajna, itd.). Za ove svrhe testiranja na uređajima korisnika postavljaju se kolačići. Pritom se obrađuju samo pseudonimizirani podaci korisnika.

25.8.Osim toga, možemo koristiti "Google Tag Manager", kako bismo primijenili Googleove analitičke i marketinške usluge na našoj internetskoj stranici i kako bismo njima upravljali.

25.9.Google može obrađivati podatke dvije godine prije nego budu anonimizirani ili obrisani.

25.10.Dodatne informacije o Googleovom korištenju podataka u marketinške svrhe saznajte na preglednoj stranici: https://policies.google.com/technologies/ads, a Googleova Izjava o zaštiti podataka može se pozvati na stranici https://policies.google.com/privacy. Želite li prigovoriti oglašavanju na temelju interesa od strane Googleovih marketinških usluga, možete iskoristiti mogućnosti postavki i odustajanja koje je postavio Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Društveni dodaci za Facebook

26.1.Naša internetska ponuda na temelju naših legitimnih interesa (t.j. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično poslovanje naše internetske ponude) koristi društvene dodatke (dodaci - "Plugins") društvene mreže facebook.com, koju vodi tvrtka Facebook Ireland Ltd. sa sjedištem na adresi 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ("Facebook"). Dodaci se mogu prepoznati po Facebook logotipu (bijeli „f“ na plavoj pločici, izrazima "Like", "Sviđa mi se" ili po znaku „palac gore“) ili su označeni dodatkom "Facebook društveni dodatak". Ovdje se mogu vidjeti popis i izgled Facebook društvenih dodataka: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2.Facebook je certificiran u okviru sporazuma Privacy-Shield i time pruža jamstvo pridržavanja europskih i švicarskih zakona o zaštiti podataka.

26.3.Ako korisnik pozove funkciju ove internetske ponude, koja sadrži takav dodatak, njegov uređaj uspostavit će izravnu vezu s poslužiteljima usluge Facebook. Sadržaj dodatka usluga Facebook izravno prenosi na uređaj korisnika i s tog mjesta ga povezuje u internetsku ponudu. Pritom se iz obrađenih podataka mogu kreirati korisnički profili korisnika. Stoga nemamo utjecaj na opseg podataka, koje Facebook prikuplja uz pomoć ovog dodatka i informirano korisnike u skladu s našim saznanjima.

26.4.Uvrštenjem dodatka Facebook prima informaciju da je korisnik otvorio određenu stranicu internetske ponude. Ako je korisnik prijavljen na usluzi Facebook, Facebook može pridržiti posjetu njegovom Facebook-računu. Kada korisnici interagiraju s dodacima, primjerice pritisnu gumb Like ili unesu komentar, određena informacija prenijet će se s njihovog uređaja izravno na Facebook i tamo će biti pohranjena. Ako korisnik nije član usluge Facebook, Facebook ipak može saznati njegovi IP-adresu i pohraniti je. Prema izjavi Facebooka u Njemačkoj se pohranjuje samo jedna anonimizirana IP-adresa.

26.5.Svrhu i opseg prikupljanja podataka te daljnju obradu i korištenje podataka od strane Facebooka te s time povezana prava i mogućnosti postavki radi zaštite privatnosti korisnika možete naći u napomenama o zaštiti podataka usluge Facebook na: https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6.Kada je neki korisnik član usluge Facebook i ne želi da Facebook preko ove internetske ponude prikuplja podatke o njemu te da ih povezuje s njegovim podacima o članstvu pohranjenima na Facebooku, mora se prije korištenja naše internetske ponude odjaviti iz Facebooka i obrisati njegove kolačiće. Daljnje postavke i prigovori na korištenje podataka u promidžbene svrhe mogući su unutar postavki Facebook-profila: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili preko američke stranice http://www.aboutads.info/choices/ ili preko europske stranice http://www.youronlinechoices.com/. Postavke se obavljaju neovisno o platformi, t.j. preuzimaju se za sve uređaje, poput stolnih računala ili mobilnih uređaja.

27. Facebook Remarketing, Facebook-Pixel und Custom-Audiences

27.1.Unutar naše internetske ponude na temelju naših legitimnih interesa (t.j. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično poslovanje naše internetske ponude) primjenjuju se tzv. "Facebook-pikseli" društvene mreže Facebook, kojom upravlja tvrtka Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, ili ako imate boravište u Europi, tvrtka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ("Facebook"). Uz pomoć Facebook-piksela Facebook može posjetitelje naše internetske ponude odrediti kao ciljnu skupinu za prikaz oglasa, tzv. "Facebook-oglasi". Odgovarajuće tome primjenjujemo uslugu Facebook-piksel kako bismo Facebook-oglase prikazali samo onim Facebook-korisnicima koji su pokazali zanimanje za našu internetsku ponudu (tzv. „Prilagođena publika“). To znači da uz pomoć Facebook-piksel želimo osigurati da naši Facebook-oglasi udovoljavaju potencijalnom interesu korisnika te da ne djeluju iritirajuće. Uz pomoć Facebook-piksela možemo utvrditi i djelotvornost Facebook-oglašavanja u svrhe statistike i istraživanja tržišta, tako što registriramo jesu li korisnici nakon klika na određeni Facebook promidžbeni oglas proslijeđeni na našu internetsku stranicu.

27.2.Facebook je certificiran u okviru sporazuma Privacy-Shield i time pruža jamstvo pridržavanja europskih i švicarskih zakona o zaštiti podataka.

27.3.Facebook piksel integrira se odmah nakon otvaranja naših internetskih stranica te se na Vašem uređaju može spremiti tzv. kolačić, odnosno malu datoteku. Kada se zatim prijavite na usluzi Facebook ili ako posjetite Facebook dok ste prijavljeni, posjeta našoj ponudi bit će zabilježena u Vašem profilu. Vaši podaci koji su prikupljeni, za nas su anonimni i stoga ih ne možemo povezati s identitetom određenog korisnika. No Facebook sprema i obrađuje podatke, tako da je oguće povezivanje s određenim profilom korisnika. Obrada podataka od strane Facebooka provodi se u okviru Facebookove smjernice za uporabu podataka. Shodno tome ćete primiti dodatne informacije o funkcioniranju usluge Remarketing-Pixel te općenito o prikazu Facebook oglasa u smjernici za uporabu podataka tvrtke Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4.Možete uložiti prigovor na prikupljanje Vaših podataka preko Facebook-piksela i njihovu uporabu kod prikazivanja Facebook-oglasa. Pritom možete otvoriti stranicu koju je kreirao Facebook i na njoj pratiti napomene o postavkama za oglašavanje na temelju korisničkih postavki: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili uložiti prigovor preko američke stranice http://www.aboutads.info/choices/ ili europske stranice http://www.youronlinechoices.com/. Postavke se obavljaju neovisno o platformi, odnosno preuzimaju se za sve uređaje, poput stolnih računala ili mobilnih uređaja.

28. Primjena usluga i sadržaj trećih osoba

28.1.U okviru naše internetske ponude u skladu s našim legitimnim interesima (t.j. interesima za analizu, optimizaciju i ekonomično poslovanje naše internetske ponude sukladno čl. 6. st. 1., slovo f OUZP-a) primjenjujemo ponude sadržaja i usluga trećih ponuditelja kako bismo integrirali njihove sadržaje i usluge, npr. videozapise ili fontove (u nastavku se zajednički nazivaju “sadržaj”). To uvijek podrazumijeva da ponuditelji - treća strana tih sadržaja saznaju IP-adresu, jer bez IP-adrese ne bi mogli poslati sadržaj njihovim preglednicima. Stoga je potrebna IP-adresa za prikaz ovih sadržaja. Nastojimo koristiti samo takve sadržaje, čiji ponuditelji koriste IP-adresu samo za isporuku sadržaja. Ponuditelji - treća strana također mogu koristiti takozvane pikselne oznake (nevidljive grafike, koje se još zovu "mrežne pratilice") u statističke i marketinške svrhe. Preko "pikselnih oznaka" mogu se analizirati informacije, poput promet posjetitelja na stranicama ove mrežne stranice. Pseudonimne informacije mogu se također pohraniti u kolačićima na uređaju korisnika, koji između ostalog mogu sadržavati tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, referentne internetske stranice, vrijeme posjete i druge podatke o korištenju naše internetske ponude, te mogu biti povezane s tim informacijama iz drugih izvora.

28.2.Sljedeći prikaz daje pregled ponuditelja - treće strane i njihove sadržaje s poveznicama na njihove Izjave o zaštiti podataka koje sadrže dodatne napomene o obradi podataka i djelomično već ovdje navedenim mogućnostima prigovora (tzv. usluga odjave):

top-button