Ochrana dat

Těší nás Váš zájem o www.orderfox.com (následně označené jako „Online nabídka“ nebo „Webová stránka“). Bereme ochranu Vašich údajů velmi vážně a chceme, abyste se při používání naší Online nabídky cítili bezpečně. V tomto prohlášení o ochraně údajů zjistíte, jaké osobní údaje vybíráme (následně krátce „údaje“) a jak je používáme. Pojem „uživatel“ zahrnuje všechny zákazníky (obzvláště výrobce CNC a nákupčí CNC), jakož i návštěvníky naší Online nabídky. Použité pojmy, jako např. „uživatel“, je třeba chápat jako pohlavně neutrální.

Odpovědná osoba:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Lichtenštejnské knížectví

Obchodní rejstřík/č.: Justiční úřad Lichtenštejnské knížectví, Obchodní rejstřík číslo: FL-0002.542.971-6
Jednatel: Dr. Wilhelm Klagian
Telefonní číslo: +423 375 2500
E-mailová adresa: info@orderfox.com

Odpovědná osoba je následně označována také jako "my" nebo "nás".

Předmět podnikání:
Provozování internetové platformy pro výrobce CNC a nákupčí CNC. Internetová platforma funguje jako partnerská platforma mezi výrobci CNC a nákupčími CNC tím, že jim (uživatelům) umožní zapojení interaktivní inzerce na webové stránce a pomocí inteligentních filtrů podporuje jejich soustřeďování.

Druhy zpracovaných dat:
- stavová data (např. zákaznická kmenová data, jména, adresy).
- kontaktní data (např. e-mail, telefonní čísla).
- obsahová data (např. zadané texty, fotografie, videa).
- smluvní data (např. předmět smlouvy, doba platnosti, kategorie zákazníka).
- platební data (např. bankovní spojení, platební historie).
- data o užívání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsahy, doby přístupu).
- metadata/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).

Zpracování zvláštních kategorií dat (čl. 9 odst. 1 DSGVO (GDPR)):
Nejsou zpracovávány žádné zvláštní kategorie dat.

Kategorie osob, kterých se zpracování týká:
- uživatelé, zákazníci, zájemci, obchodní partneři.
- návštěvníci a uživatelé Online nabídky.

Následně označujeme dotčené osoby souhrnně jako „uživatelé“.

Účel zpracování:
- poskytování smluvních služeb, servis a péče o zákazníky.
- server hosting, registrace domén, služby od Software-as-a-Service (SaaS)
- poskytnutí Online nabídky, jejích obsahů a funkcí.
- odpovídání na poptávky kontaktování a komunikace s uživateli.
- marketing, reklama a průzkum trhu.
- bezpečnostní opatření.

Automatizované samostatné rozhodnutí (čl. 22 GDPR):
Nepoužíváme výhradně žádná automatizovaná samostatná rozhodnutí.

Upozornění k právním základům:
- Pokud zpracováváme údaje uživatelů z EU/EHS, platí vždy následně uvedené právní základy DSGVO (GDPR).
- Jinak zpracováváme data na základě práva na ochranu údajů platného pro Lichtenštejnské knížectví. Tzn., že v tomto případě platí níže uvedená provedení, avšak na základě práva Lichtenštejnského knížectví a nikoliv uvedených norem DSGVO (GDPR).
- Pokud jsou pro uživatele, kteří jsou spotřebiteli, příslušná jiná nutná ustanovení na ochranu údajů, platí tato ustanovení na ochranu údajů přednostně.

Stav: červen 2018

Obsahy

1. Použité pojmy

1.1.„Osobní údaje“ jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (následně „dotčená osoba“); za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, obzvláště pomocí přiřazení k nějaké identifikaci, jako je jméno, identifikační číslo, lokalita, online označení (např. cookie) nebo jeden nebo více charakteristických znaků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

1.2.„Zpracování“ je každý proces prováděný pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo každá taková řada procesů v souvislosti s osobními údaji. Pojem je rozsáhlý a zahrnuje prakticky každé zacházení s daty.

1.3.Jako „odpovědná osoba“ je označována fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné místo, které samo nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.4.„Profilování“ je jakýkoliv druh automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v tom, že jsou používány osobní údaje, aby byly vyhodnocovány určité osobní aspekty, které se vztahují k fyzické osobě, obzvláště aby byly analyzovány nebo předvídány aspekty ohledně pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních zálib, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa této fyzické osoby.

1.5.„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů tak, aby osobní údaje již nemohly být bez přidání doplňujících informací přiřazeny ke specifické dotčené osobě, pokud jsou tyto doplňující informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zaručují, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

1.6.„Zpracovatel zakázky“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné místo, které z pověření odpovědné osoby zpracovává osobní údaje.

2. Směrodatné právní základy

Podle čl. 13 DSGVO (v češtině GDPR) Vám sdělujeme právní základy našeho zpracování dat. Pokud není právní základ uveden v Prohlášení o ochraně údajů, platí následující: Právním základem k získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 DSGVO (GDPR), právním základem pro zpracování ke splnění našich služeb a provádění smluvních opatření, jakož iodpovídání na poptávky je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (GDPR), právním základem pro zpracování ke splnění našich právních závazků je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO (GDPR), a právním základem pro zpracování k zachování našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (GDPR). Pro případ, že kvůli životně důležitým zájmům dotčené osoby, nebo jiné fyzické osoby bude nutné zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d DSGVO (GDPR).

3. Změny a aktualizace prohlášení o ochraně údajů

Žádáme Vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu prohlášení o ochraně údajů. Prohlášení o ochraně údajů upravíme, jakmile to bude nutné kvůli změnám námi prováděného zpracování údajů. Budeme Vás informovat, jakmile to bude nutné kvůli změnám jednání za spoluúčasti z Vaší strany (např. souhlas), nebo jinému individuálnímu oznámení.

4. Bezpečnostní opatření

4.1.Podle čl. 32 DSGVO (GDPR) učiníme při zohlednění stavu techniky, nákladů na implementaci a druhu, rozsahu, okolností a účelů zpracování, jakož i různé pravděpodobnosti vstupu a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby byla zaručena riziku přiměřená úroveň ochrany; k opatřením patří obzvláště zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnost dat kontrolou fyzického přístupu k údajům, a také jich se týkajícího přístupu, zadávání, předávání dále, zajištění dostupnosti a jejich oddělení. Kromě toho jsme zřídili postup, který zaručuje dodržování práv dotčených osob, mazání dat a reakci na ohrožení údajů. Dále zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji, resp. výběru hardwaru, softwaru, jakož ipostupu, podle principu ochrany údajů technickým uspořádáním apřednastaveními, která jsou ohleduplná k ochraně údajů (čl. 25 DSGVO (GDPR)).

4.2.K bezpečnostním opatřením patří obzvláště zakódovaný přenos dat mezi Vaším prohlížečem a naším serverem.

4.3.Spolupracovníci jsou ohledně ochrany údajů zavázáni zachovávat důvěrnost a jsou školeni, kontrolováni a informováni ohledně možných konsekvencí ručení.

5. Zveřejnění a přenos dat

5.1.Pokud v rámci našeho zpracování vyzradíme údaje jiným osobám a podnikům (zpracovatelům zakázky nebo třetím osobám), přeneseme je k nim, nebo jim poskytneme přístup k údajům jinak, uskuteční se to pouze na základě zákonného povolení (např. když je nutné poskytnutí údajů třetím osobám, jako poskytovateli platebních služeb, dle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (GDPR) ke splnění smlouvy), když jste souhlasili, když to stanovuje právní závazek, nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využití pověřenců, poskytovatelů hostingu, daňových, ekonomických a právních poradců, služeb péče o zákazníky, vedení účetnictví, vyúčtování a podobných služeb, které nám umožňují účinné a efektivní splnění našich smluvních závazků, úkolů správy a povinností).

5.2.Pokud pověříme třetí osoby zpracováním dat na základě tzv. „smlouvy o zpracování zakázky“, stane se to na základě čl. 28 DSGVO (GDPR).

6. Přenosy do třetích zemí

Pokud data zpracováváme ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)), nebo se to stane v rámci využití služeb třetích zemí, nebo zveřejněním, příp. přenosem dat do třetích zemí, uskuteční se to pouze tehdy, jestliže se to děje ke splnění našich (před)smluvních povinností, na základě Vašeho souhlasu, z důvodu právního závazku nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních povolení, zpracováváme nebo necháváme zpracovávat data ve třetí zemi pouze při existenci zvláštních předpokladů čl. 44 násl. DSGVO (GDPR). Tzn., že se zpracování uskutečňuje např. na základě zvláštních záruk, jako oficiálně uznávaného stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající EU (např. pro USA prostřednictvím „Privacy Shield“) nebo dodržování oficiálně uznávaných speciálních smluvních závazků (takzvané „standardní smluvní klauzule“).

7. Práva dotčených osob

7.1.Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda jsou příslušné údaje zpracovávány, a právo na informování o těchto údajích, jako i na další informace a kopii dat podle čl. 15 DSGVO (GDPR).

7.2.Podle čl. 16 DSGVO (GDPR) máte právo, požadovat doplnění údajů, které se Vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají.

7.3.Podle čl. 17 DSGVO (GDPR) máte právo požadovat, aby příslušné údaje, byly okamžitě smazány, příp. alternativně podle čl. 18 DSGVO (GDPR) požadovat omezení zpracování údajů.

7.4.Máte právo požadovat, abyste obdrželi své osobní údaje, které jste nám poskytli podle čl. 20 DSGVO (GDPR) a žádat jejich předání jiným odpovědným osobám.

7.5.Podle čl. 77 DSGVO (GDPR) máte dále právo podat stížnost na příslušný dozorčí úřad.

8. Právo na odvolání

Podle čl. 7 odst. 3 DSGVO (GDPR) máte právo odvolat udělené souhlasy s účinností do budoucna.

9. Právo na podání námitek

K budoucímu zpracování svých osobních údajů můžete mít kdykoliv, podle čl. 21 DSGVO (GDPR), námitky. Námitka může být vznesena zvláště proti zpracování pro účely přímé reklamy.

10. Cookies a právo na podání námitek při přímé reklamě

10.1. Jako „cookies“ jsou označovány malé soubory, které jsou ukládány na počítačích uživatelů. Uvnitř cookies mohou být uloženy různé údaje. Cookie slouží primárně k tomu, aby se ukládaly údaje k uživateli (příp. zařízení, na kterém je cookie uložen) během, nebo také po jeho návštěvě v rámci Online nabídky. Jako dočasné cookies, příp. „session cookies“ nebo „transiente cookies“, jsou označovány cookies, které jsou smazány, poté co uživatel opustí Online nabídku a zavře svůj prohlížeč. V takovém cookie může být uložen např. obsah koše se zbožím v Online obchodě nebo status Login (přihlášení). Jako „permanent“ nebo „persistent“ jsou označovány cookies, které zůstanou uloženy i po zavření prohlížeče. Tak může být uložen např. status Login (přihlášení), když ho uživatelé po několika dnech vyhledají. Stejně tak mohou být v takovém cookie uloženy zájmy uživatelů, které jsou používány pro měření dosahu nebo pro marketingové účely. Jako „third party cookie“ jsou označovány cookies od jiných poskytovatelů než zodpovědné osoby, která provozuje Online nabídku, (jinak, pokud to jsou jenom její cookies, hovoří se o „first party cookies“).

Používáme dočasné a permanentní cookies a objasňujeme to v rámci našeho Prohlášení o ochraně údajů.

10.2. Pokud uživatelé nechtějí, aby cookies byly ukládány na jejich počítači, jsou požádáni o deaktivování příslušné možnosti volby v systémovém nastavení svého prohlížeče. Uložené cookies mohou být smazány v systémovém nastavení prohlížeče. Vyloučení cookies může vést k omezení funkčnosti této Online nabídky.

10.3. Všeobecná námitka proti používání cookies, používaných za účelem Online marketingu, může být při velkém množství služeb, především v případě trackingu, objasněna přes americkou stránku US http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránku EU http://www.youronlinechoices.com/. Kromě toho může být ukládání cookies dosaženo pomocí jejich odpojení v nastavení prohlížeče.

11. Mazání dat

Námi zpracovaná data budou smazána podle čl. 17 a 18 DSGVO (GDPR) nebo omezena v jejich zpracování. Pokud není v rámci tohoto prohlášení o ochraně výslovně uvedeno, budou u nás uložené údaje smazány, jakmile již nejsou třeba ke svému účelovému zaměření, a smazání nebrání žádné zákonné povinnosti uchování. Pokud nebudou údaje smazány, protože jsou nutné pro jiné a zákonně přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že údaje budou zablokovány a nebudou zpracovány pro jiné účely. To platí např. pro data, která budou uchována z obchodních nebo daňově právních důvodů.

12. Účely zpracování dat

12.1.Vaše údaje zpracováváme za účelem splnění Vámi požadovaných funkcí naší Online nabídky a našich smluvních, obchodních a ostatních právních závazků (mimo jiné poskytnutí a provádění našich služeb, servisních a uživatelských služeb, jakož i záruka efektivní služby zákazníkům a technické podpory) dle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (GDPR). Zpracování zahrnuje přenos nebo zveřejnění údajů třetím osobám, pokud to slouží ke splnění našich smluvních nebo právních povinností (např. v rámci zprostředkování zakázek mezi výrobci CNC a nákupčími CNC), nebo když to je nutné k účelům vyúčtování (např. přenos dat k poskytovateli platebních služeb).

12.2.Dále zpracováváme Vaše data podle zákonných předpisů na základě našich oprávněných zájmů. K těmto účelům zpracování patří statistické analýzy, které slouží jednak k optimalizaci naší Online nabídky, jakož i k našim vlastním obchodním účelům. V tomto rámci můžeme na základě uložených údajů (např. adres, popisů profilů, přístupů k profilům, udělených zakázek, profilů nabídek a poptávek) vytvořit tzv. uživatelské profily (následně krátce „profily“). Abychom hájili Vaše zájmy, zpracováváme Vaše údaje k výše uvedeným účelům pokud možno pseudonymně, to znamená, že profily jsou uloženy bez identifikačního označení jako jsou např. jména nebo e-mailové adresy. Pouze pokud je třeba, aby byl profil přiřazen uživateli, např. aby uživateli byly na základě jeho chování zobrazeny určité informace, vytvoříme pouze k tomuto účelu propojení mezi profilem a konkrétním uživatelem. Pokud není třeba, aby byl profil přiřazen uživateli (např. když máme sami zájem o statistické informace), zpracováváme údaje uživatelů anonymně, tzn., že profily a výsledky analýzy nemohou být identifikačně přiřazeny jednotlivým uživatelům.

12.3.Kromě toho můžeme data zpracovávat na základě Vašeho svolení, o jehož výslovné udělení Vás požádáme.

12.4.Pokud v rámci této směrnice o ochraně údajů budou používány obsahy, nástroje nebo ostatní prostředky jiných poskytovatelů (následně společně označené jako „třetí poskytovatelé“) a jejichž uvedené sídlo je v zahraničí, je třeba vycházet z toho, že se uskuteční transfer dat do států sídel třetích poskytovatelů. Přenos dat do třetích států se uskuteční buď na základě zákonného povolení, svolení uživatelů, zvláštních záruk, jako např. Privacy Shield nebo speciálních smluvních klauzulí, které zaručují zákonně předpokládanou bezpečnost údajů.

12.5.O jednotlivých účelech, druzích a rozsahu zpracování dat, a také o vyžádaném oprávnění v rámci svolení, budete informováni v rámci tohoto zpracování dat.

12.6.Údaje jsou smazány, pokud již nejsou třeba ke splnění smluvních nebo zákonných povinností ani k nakládání s případnými záručními a srovnatelnými povinnostmi, přičemž potřeba uchovávání dat je kontrolována každé tři roky, jinak platí zákonné povinnosti ukládání.

13. Platební styk

13.1.Kvůli bezpečnosti našich zákazníků neukládáme sami žádné informace o kreditních kartách nebo bankovní údaje, nýbrž používáme platební službu „Saferpay“ poskytovatele platebních služeb SIX Payment Services (Europe) S.A., pobočka Německo, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main.

13.2.Prohlášení o ochraně údajů: https://www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html

14. Registrace a výpověď

14.1.Uživatelé rozhodují zásadně sami, které údaje o sobě prozradí a komu jsou přístupná. Například, když uživatelé ve svých uživatelských profilech, polích s komentáři apod. uvádějí své jméno.

14.2.V rámci registrace uživateli jsou jako povinná pole zjišťovány následující údaje:

  • e-mailová adresa (nebude zveřejněna ostatním uživatelům);
  • heslo (bude uloženo zakódované);
  • křestní jméno a příjmení;
  • podnik;

14.3.Kromě těchto výše uvedených dat rozhoduje každý uživatel sám o dalších údajích. Dále mohou být od uživatelů požadovány další údaje, pokud jsou třeba k poskytnutí pro naší Online nabídku a ke splnění zákonných předpisů.

14.4.Veřejné informace o profilu uživatelů jsou pro ostatní přihlášené uživatele k nahlédnutí a mohou v nich hledat. Lokalizace uživatelů mohou být zobrazeny na mapě.

14.5.Po provedené výpovědi jsme oprávněni smazat uživatelské profily uživatelů. Uživatelé jsou povinni své informace o profilu zabezpečit.

15. Zobrazení 3D-objektů pomocí Autodesku

15.1.Pro zobrazování trojrozměrných objektů, používáme službu „Autodesk Forge“ amerického poskytovatele Autodesku (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, California 94903, USA). K těmto účelům jsou 3D modely načteny na servery Autodesku, kde jsou dále zpracovávány.

15.2.Používání Autodesku se uskutečňuje podle čl. 6 odst. 1 písm. b. DSGVO (GDPR) ke splnění našich smluvních služeb vůči uživateli, ke kterým patří poskytnutí zobrazovací funkce jako součást funkcí Orderfox.

15.3.Aby bylo možné 3D modely přiřadit uživatelům, kteří je načetli, přenášíme 3D modely s označením, které je u nás přiřazeno uživateli na Autodesk. Autodesk tím zásadně získá pouze pseudonymizovaná data uživatele bez možnosti přiřadit 3D objekty uživateli. Zpracování u Autodesku může pouze výjimečně obsahovat další osobní údaje, jestliže tyto vyplývají ze zobrazeného 3D objektu a samotných metadat uložených s 3D objektem, a měly by umožnit identifikaci uživatele.

15.4.3D objekty jsou smazány nejpozději do 6 měsíců, nejsou-li odstraněny ze strany uživatelů nebo jinak z našeho systému.

15.5.Autodesk je certifikován dohodou Privacy Shield, a tím poskytuje záruku dodržování evropského a švýcarského práva na ochranu údajů.

15.6.Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů u Autodesku: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement/autodesk-privacy-statement.

16. Administrace, finanční účetnictví, organizace kanceláře, archivování

16.1.Zpracováváme data v rámci administrativních úkolů, jakož i organizace našeho podniku, finančního účetnictví a dodržování zákonných povinností, jako např. archivování. Při tom zpracováváme tytéž údaje, které zpracováváme v rámci poskytování našich smluvních služeb. Základem pro zpracování jsou čl. 6 odst. 1 písm. c. DSGVO (GDPR), čl. 6 odst. 1 písm. f., čl. 28 DSGVO (GDPR). Zpracování se týká: zákazníků, zájemců, obchodních partnerů a návštěvníků webových stránek. Účelem zpracování je administrace, finanční účetnictví, organizace kanceláře, archivce údajů, které slouží k zachovávání našeho podniku a našich služeb.

16.2.Zveřejníme nebo předáme přitom údaje finanční správě, daňovým poradcům, auditorům, dalším inkasním místům a poskytovatelům plateb.

16.3.Na základě našich zájmů v oblasti podnikové ekonomiky ukládáme dále údaje k dodavatelům, pořadatelům a ostatním obchodním partnerům, např. za účelem pozdějšího kontaktování. Tyto údaje, které se většinou vztahují k podniku, ukládáme zásadně trvale.

17. Analýza v oblasti podnikové ekonomiky a průzkum trhu

17.1.Abychom náš obchod provozovali hospodárně, mohli rozeznat tendence na trhu, přání zákazníků a uživatelů, analyzujeme data, která máme k dispozici, k obchodním procesům, smlouvám, poptávkám, atd. Zpracováváme při tom stavová data, komunikační data, smluvní data, platební data, data o užívání, metadata na základě čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO (GDPR), přičemž k dotčeným osobám patří zákazníci, zájemci, obchodní partneři, návštěvníci a uživatelé Online nabídky. Analýzy se uskutečňují za účelem vyhodnocení v oblasti podnikové ekonomiky, marketingu a průzkumu trhu. Přitom můžeme profily registrovaných uživatelů zohlednit s údaji např. ohledně jejich postupů při nakupování. Analýzy nám slouží ke zvýšení spokojenosti uživatelů, k optimalizaci naší nabídky a hospodárnosti podniku. Analýzy slouží pouze nám a nejsou externě zveřejňovány, pokud se nejedná o anonymní analýzy se sloučenými hodnotami.

17.2.Pokud se tyto analýzy nebo profily týkají osob, budou s výpovědí uživatelů smazány nebo anonymizovány, jinak po dvou letech od ukončení smlouvy. Jinak se celopodnikové hospodářské analýzy a všeobecná stanovení tendencí provádějí podle možnosti anonymně.

18. Navázání kontaktu a služba zákazníkům

18.1.Při kontaktu s námi (přes kontaktní formulář nebo e-mail) jsou údaje uživatele zpracovávány k vypracování kontaktní poptávky a její realizaci podle čl. 6 odst. 1 písm. b. (zákazníci/zájemci), čl. 6 odst. 1 písm. f. (ostatní uživatelé) DSGVO (GDPR).

18.2.Údaje uživatelů mohou být uloženy v našem systému Customer Relationship Management System ("CRM System") nebo ve srovnatelné organizaci poptávek.

18.3.Ke komunikaci a péči o naše zákazníky (tzv. „Customer Relationship Management“, CRM) používáme na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší Online nabídky) komunikační služby od Intercom, nabízené firmou Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, California 94105, USA. Intercom je certifikován dohodou Privacy Shield a tím poskytuje záruku dodržování evropské a švýcarské úrovně ochrany údajů. Intercom nabízí možnost, podle očekávání uživatelů, spojit se s nimi a zpracovávat jejich poptávky rychleji a bezprostředněji. S Intercom mohou být uživatelům zasílány zprávy přes live-chat, e-mail, SMS nebo také zprávy push. Aby to bylo možné, musí se přes rozhraní s Intercom synchronizovat kontaktní informace k uživatelům. Přitom jsou zpracovávány následující údaje účastníků komunikace: jméno uživatele, heslo, e-mailová adresa, IP adresa, analýza dat, data zařízení, data užívání, Social Media Profile, data lokalizace a obsahy komunikace. Uchovávání dat se řídí podle lhůt mazání pro zpracování komunikačních a zákaznických dat; jinak se mazání uskuteční, nejsou-li již data potřeba a neexistují žádné povinnosti archivace, které jsou pravidelně kontrolovány každé dva roky nebo průběžně. Prohlášení o ochraně údajů a možnosti námitek u Intercom: https://www.intercom.com/privacy.

18.4.Poptávky smažeme, pokud již nejsou třeba. Nezbytnost kontrolujeme každé dva roky; poptávky od zákazníků, kteří mají zákaznický účet, uložíme trvale a odkážeme ke smazání na údaje k zákaznickému účtu. Dále platí zákonné povinnosti archivace.

19. Newsletter

19.1.Následujícími pokyny Vám objasníme obsahy našeho newsletteru a také postupy k přihlašování, zasílání a statistickému vyhodnocování, jakož i Vaše práva na podání námitek. Tím, že si objednáte náš newsletter, vyjadřujete souhlas s jeho odběrem a s popsanými postupy.

19.2.Zasíláme newsletter, e-maily a další elektronická sdělení s reklamními informacemi (následně „Newsletter“) pouze se svolením příjemců nebo se zákonným povolením. Pokud byly v rámci přihlášení k odběru newsletteru konkrétně vymezeny jeho obsahy, jsou pro svolení uživatelů rozhodující. V ostatním naše newslettery obsahují informace k vývoji a nabídkám z branže CNC, jakož i a také k našim službám.

19.3.Přihlášení k odběru našeho newsletteru se uskuteční v tzv. postupu double-opt-in. Tzn., že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení svého přihlášení k odběru. Toto potvrzení je třeba, aby se nikdo cizí nemohl přihlásit s cizími e-mailovými adresami. Přihlášení k odběru newsletteru bude zaprotokolováno, aby bylo možno doložit proces přihlášení podle zákonných požadavků. K tomu patří uložení doby přihlášení a potvrzení, a také IP adresy. Stejně tak jsou zaprotokolovány změny Vašich údajů uložených u poskytovatele zasílacích služeb.

19.4.Zasílání newsletteru se provádí pomocí platformy "Mailchimp" poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (následně označený jako „poskytovatel zasílacích služeb“). Do podmínek ochrany údajů od Mailchimp můžete nahlédnout zde: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

19.5.The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certifikována dohodou Privacy Shield a tím poskytuje záruku dodržování evropské a švýcarské úrovně ochrany údajů.

19.6.E-mailové adresy příjemců našeho newsletteru a jejich další údaje popsané v rámci těchto pokynů, jsou uloženy na serverech poskytovatele zasílacích služeb. Poskytovatel zasílacích služeb použije tyto informace k zasílání a k vyhodnocování newsletterů v naší zakázce. Kromě toho může poskytovatel zasílacích služeb podle vlastních informací používat tyto údaje k optimalizaci nebo zlepšení vlastní služby, např. k technické optimalizaci zasílání a zobrazení newsletterů nebo pro hospodářské účely k určení, z jakých zemí příjemci pocházejí. Poskytovatel zasílacích služeb však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru, aby jim sám psal nebo je předával třetím osobám.

19.7.K přihlášení se k odběru newsletteru stačí, když uvedete svou e-mailovou adresu. Volitelně Vás žádáme o uvedení následujících údajů, jako je křestní jméno a příjmení, za účelem personalizace newsletteru a branže, aby byly obsahy newsletteru přizpůsobeny zájmům našich čtenářů.

19.8.Newslettery obsahují tzv. „web-beacon“, tj. soubor o velikosti pixelu, který je při otevření newsletteru vyvolán serverem poskytovatele zasílacích služeb. V rámci tohoto vyvolání jsou nejdříve přijaty technické informace, jako informace k prohlížeči a Vašemu systému, a také Vaše IP adresa a doba vyvolání. Tyto informace jsou používány k technickému zlepšení služeb na základě technických dat nebo cílových skupin a jejich chování při čtení, na základě míst vyvolání (která lze určit pomocí IP adresy) nebo dob přístupu. Ke statistickému průzkumu patří rovněž zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na jaké odkazy je klikáno. Tyto informace mohou být z technických důvodů sice přiřazeny jednotlivým příjemcům newsletteru, není však ani naší snahou ani snahou poskytovatele zasílacích služeb, sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám daleko více slouží k tomu, abychom poznali zvyklosti při čtení u našich uživatelů a přizpůsobili jim naše obsahy nebo abychom zasílali různé obsahy podle zájmů našich uživatelů.

19.9.Zasílání newsletteru a s ním spojeného měření úspěchu se uskutečňuje na základě svolení příjemců dle čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 DSGVO (GDPR) nebo pokud svolení není nutné, na základě našich oprávněných zájmů na přímém marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO (GDPR). Protokolování přihlašovacího postupu se uskutečňuje na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (GDPR). Náš zájem se orientuje na používání uživatelsky příjemného a bezpečného systému newsletteru, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak také odpovídá očekáváním uživatelů a nám dále umožňuje doložení souhlasu.

19.10.Odběr našeho newsletteru můžete kdykoli vypovědět, tzn., odvolat své svolení. Odkaz pro vypovězení odebírání newsletteru naleznete na konci každého newsletteru. Dodané e-mailové adresy můžeme uchovávat až tři roky na základě našich oprávněných zájmů, než je pro účely zasílání newsletteru smažeme, aby bylo možno doložit dříve dané svolení. Zpracování těchto dat je omezeno na účel možného odmítnutí nároků. Individuální požadavek smazání je možný kdykoli, pokud současně bude potvrzena dřívější existence svolení. Oddělené odvolání měření úspěchu bohužel není možné, v tomto případě musí být vypovězeno celé odebírání newsletteru.

20. Účast na partnerském programu s Celeritive Technologies

20.1.V rámci partnerského programu s Celeritive Technologies Inc., at 95 E High St, Moorpark, CA 93021, USA zpracováváme údaje uživatelů, pokud se tito uživatelé rozhodnou pro uplatnění výhod ze strany Celeritive Technologies nebo Orderfox.

20.2.K uplatnění výhod mohou uživatelé zadat speciální kód v rámci registrace na webové stránce. Tento kód obdrží uživatelé od Celeritive Technologies. S uplatněním kódu dá Orderfox uživatelům k dispozici slíbené výhody.

20.3. Uplatněním kódu uživatelé dále prohlašují dále uživatelé, že jsou srozuměnisouhlasí s tím, že aby jim Orderfox smí poslat poslal e-mail s prosbou o registraci s jejich osobními daty údaji a po potvrzení přihlášení a doplnění jejich firemního profilu smí zaslatzaslal e-mail s odkazem a kódem ke zvláštní nabídce od Celeritive Technologies, který která bude aktivována uživatelem přímo přes webovou stránku Celeritive Technologies.

20.4. K datům zpracovávaným v rámci partnerského programu patří stavová data/ zákaznická kmenová data uživatelů (tj. název firmy, jméno, e-mailová adresa, země a Promocode) a okolnost, že jak Orderfox, tak také Celeritive Technologies se vždy dozvědí, že uživatel využil nabídku jiného poskytovatele.

20.5.Kromě toho nebudou mezi Orderfox ani Celeritive Technologies vyzrazovány žádné údaje uživatelů. Za zpracování údajů uživatelů v rámci právě využitých nabídek jsou zodpovědní příslušní poskytovatelé, tzn. Orderfox nebo Celeritive Technologies.

20.6.Uživatelé mohou mít námitky vůči zpracování svých údajů k výše uvedeným účelům, přičemž v tomto případě může být vyloučeno uplatnění výhod, jestliže jejich uplatnění předpokládá zpracování údajů bez námitek (např. když uživatelé nechtějí dostat zaslaný žádný odkaz na výhodnou nabídku).

20.7.Právním základ základem pro zpracování dat uživatelů je jejich svolení podle čl. 6 odst. 1 lit. Aa., čl. 7 DSGVO (GDPR).

20.8.Zpracování dat uživatelů firmou Celeritive Technologies se bude výhradně stanoveno řídit prohlášením o ochraně dat osobních údajů od Celeritive Technologies, které lze nalézt pod odkazem: http://www.celeritive.com/pp-pop.htm.

21. Komunikace poštou, e-mailem, faxem nebo telefonem

21.1.Pro uskutečňování obchodu a pro marketingové účely používáme dálkové komunikační prostředky, jako např. poštu, telefon nebo e-mail. Přitom zpracováváme stavová data, data adres a kontaktní data, jakož i smluvní data zákazníků, účastníků, zájemců a komunikačních partnerů.

21.2.Zpracování se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 DSGVO (GDPR), čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (GDPR) ve spojení se zákonnými, předem danými podmínkami pro reklamní komunikace. Kontaktování se uskuteční pouze se svolením kontaktních partnerů, nebo v rámci zákonných povolení, a zpracovaná data budou smazána, jakmile nejsou třeba, a jinak s námitkou/ odvoláním nebo odpadnutím podkladů pro oprávnění nebo zákonných povinností archivování.

22. Online prezentace v sociálních médiích

22.1.Provozujeme Online prezentace na sociálních sítích a platformách, aby bylo možno komunikovat s tam aktivními zákazníky, zájemci a uživateli a informovat je o našich službách. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování dat jejich příslušných provozovatelů.

22.2.Pokud není uvedeno jinak v rámci našeho prohlášení o ochraně údajů, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují na sociálních sítích nebo platformách, např. píší příspěvky na našich Online prezentacích nebo nám zasílají zprávy.

23. Průzkum přístupových dat a logfiles

23.1.Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (GDPR) zkoumáme data o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (takzvané serverlogfiles). K přístupovým datům patří název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ prohlížeče s verzí, operační systém uživatele, referer (označení) URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a poptávaný provider.

23.2.Logfile informace jsou z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění zneužití nebo podvodu) uloženy po dobu trvání maximálně sedmi dnů a potom smazány. Data, jejichž další uchování je nutné k důkazním účelům, jsou až do konečného objasnění příslušné události vyňata z mazání.

24. Google Analytics

24.1.Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší Online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (GDPR)) používáme Google Analytics, službu analýzy webu u Google LLC („Google“). Google používá cookies. Pomocí cookie vytvořené informace o používání Online nabídky uživatelem jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a tam uloženy.

24.2.Google je certifikován dohodou Privacy Shield a tím poskytuje záruku dodržování evropského a švýcarského práva na ochranu údajů.

24.3.Používáme Google Analytics, aby inzerce vložená reklamními službami Google a jeho partnery byla zobrazována pouze těm uživatelům, kteří projevili zájem o naši Online nabídku nebo vykazují určité charakteristické znaky (např. zájmy o určitá témata nebo produkty, které budou stanoveny na základě navštívených webových stránek), které předáváme Google (tzv. „Remarketing“, příp. „Google Analytics Audiences“). Pomocí Remarketing Audiences chceme také zajistit, aby naše inzerce odpovídala potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobila obtěžujícím dojmem.

24.4.Google bude tyto informace používat z našeho pověření, aby vyhodnotil používání naší Online nabídky uživatelem, aby sestavil zprávy o aktivitách v rámci této Online nabídky a aby nám poskytl další služby spojené s používáním této Online nabídky a s používáním internetu. Při tom lze ze zpracovaných dat vytvořit pseudonymní profily používání u uživatelů.

24.5.Používáme Google Analytics pouze s aktivovanou IP anonymizací. To znamená, IP adresa uživatelů je zkrácena u Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

24.6.IP adresa předaná prohlížečem uživatele není dána dohromady s jinými daty u Google. Uživatelé mohou ukládání cookies zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; uživatelé kromě toho mohou zabránit zaznamenávání dat vytvořených pomocí cookie, která se vztahují k jejich používání Online nabídky u Google, a také zpracování těchto dat u Google tím, že si stáhnou a nainstalují prohlížeč Plugin, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

24.7.Další informace ohledně používání dat prostřednictvím Google, možnosti nastavení a námitek naleznete na webových stránkách Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Používání dat prostřednictvím Google při Vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů“), https://policies.google.com/technologies/ads („Používání dat k reklamním účelům“), https://adssettings.google.com/authenticated („Správa informací, které používá Google, aby se Vám zobrazila reklama“).

24.8.Lhůta mazání dat zpracovávaných prostřednictvím Google: 14 měsíců.

25. Služby Google Re/Marketing / Advertising

25.1.Na základě našich oprávněných zájmů (t. zn. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší Online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (GDPR)) používáme služby marketingu a remarketingu (krátce „Google Marketing Services”) u Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, („Google“).

25.2.Google je certifikován dohodou Privacy Shield, a tím poskytuje záruku dodržování evropského a švýcarského práva na ochranu údajů.

25.3.Google Marketing Services nám umožňují cíleněji zobrazovat reklamní inzerci pro naši webovou stránku a na ní, aby uživatelům byla prezentována pouze inzerce, která potenciálně odpovídá jejich zájmům. Pokud je nějakému uživateli zobrazena např. inzerce produktů, o které se zajímal na jiných webových stránkách, jedná se při tom o „remarketing“. K těmto účelům je při vyvolání našich a jiných webových stránek, na kterých jsou aktivní Google Marketing Services, proveden přímo Googlem kód od Google a do webové stránky jsou začleněny tzv. (re)marketing tagy (neviditelné grafiky nebo kód, označované také jako "Web beacons"). S jejich pomocí je na zařízení uživatelů uložen individuální cookie, t. zn. malý soubor (místo cookies lze použít srovnatelné technologie). Cookies mohou být používány různými doménami, mimo jiné u google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. V tomto souboru je zaznamenáno, které webové stránky uživatel vyhledal, o jaké obsahy se zajímal a na jaké nabídky klikl, dále technické informace k prohlížeči a operační systém, odkazující webové stránky, doba navštívení a také další údaje k používání Online nabídky. Rovněž je zaznamenána IP adresa uživatelů, přičemž v rámci Google Analytics sdělujeme, že IP adresa je zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru a pouze ve výjimečných případech je přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa není dávána dohromady s údaji uživatele v rámci jiných nabídek u Google. Výše uvedené informace mohou být ze strany Google spojovány také s takovými informacemi z jiných zdrojů. Když uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou mu být zobrazovány příslušné inzerce podle jeho zájmů.

25.4.Data uživatelů jsou v rámci Google Marketing Services zpracovávána pseudonymně. Tzn. Google neuloží a nezpracuje např. jméno nebo e-mailovou adresu uživatelů, nýbrž zpracuje relevantní data cookie vztažená v rámci pseudonymních profilů uživatelů. Tzn., že z hlediska Google není spravována a zobrazována inzerce pro konkrétně identifikovanou osobu, nýbrž pro majitele cookie, nezávisle na tom, kdo je tento majitel cookie. To neplatí, jestliže uživatel Google výslovně povolil zpracovávat údaje bez této pseudonymizace. Informace shromažďované o uživateli u Google Marketing Services jsou předány Google a na serverech Google uloženy v USA.

25.5.K námi používaným službám Google Marketing Services patří mimo jiné online reklamní program „Google AdWords“. V případě Google AdWords, obdrží každý zákazník AdWords jiný „Conversion cookie“. Cookies nelze tedy sledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace získané pomocí cookies slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky Conversion pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion Tracking. Zákazníci AdWords se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerci a byli převedeni dále ke stránce opatřené tagem Conversion Tracking. Nezískají však žádné informace, se kterými lze uživatele osobně identifikovat.

25.6.Na základě Google Marketing Services "DoubleClick" můžeme začlenit reklamní inzerci třetích osob. DoubleClick používá cookies, se kterými je Google a jeho partnerským webovým stránkám umožněno zapojení inzerce na základě návštěv uživatelů na této webové stránce, příp. jiných webových stránkách na internetu.

25.7.Rovněž můžeme používat službu „Google Optimizer“. Google Optimizer nám umožňuje v rámci takzvaných "A/B-Testings" vyhledat, jak se projeví různé změny webové stránky (např. změny zadávacích polí, designu, atd.). Pro tyto testovací účely jsou ukládány cookies na zařízeních uživatelů. Přitom jsou zpracovávány pouze pseudonymní údaje uživatelů.

25.8.Dále můžeme používat "Google Tag Manager", aby byly služby analýzy a marketingu u Google začleněny do naší webové stránky a spravovány.

25.9.Data mohou být prostřednictvím Google zpracovávána až dva roky, než budou anonymizována nebo smazána.

25.10.Další informace ohledně používání dat k marketingovým účelům prostřednictvím Google, naleznete na stránce s přehledem: https://policies.google.com/technologies/ads, prohlášení o ochraně údajů od Google lze vyvolat pod https://policies.google.com/privacy. Pokud chcete mít námitky k reklamě vztahující se k zájmu prostřednictvím Google Marketing Services, můžete použít možnosti k nastavení a Opt-Out dané k dispozici od Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Facebook Social Plugins

26.1.Naše Online nabídka používá na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší Online nabídky) Social Plugins ("Plugins") sociální sítě facebook.com, který je provozován Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Plugins jsou rozeznatelné na jednom z log Facebook (bílé „f“ na modré dlaždici, pojmy "Like", "Líbí se mi" nebo znak „Zdvižený palec“) nebo jsou označeny dodatkem "Facebook Social Plugin". Na seznam a vzhled Facebook Social Plugins lze nahlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2.Facebook je certifikován dohodou Privacy Shield, a tím poskytuje záruku dodržování evropského a švýcarského práva na ochranu údajů.

26.3.Když uživatel vyvolá funkci této Online nabídky, která obsahuje takový plugin, vytvoří jeho zařízení přímé spojení se servery Facebooku. Obsah plugins bude Facebookem přenesen přímo na zařízení uživatele a z něj začleněn do Online nabídky. Přitom lze ze zpracovaných údajů vytvořit profily používání u uživatelů. Nemáme proto žádný vliv na rozsah dat, který Facebook pomocí tohoto plugins vybere, a uživatele proto informujeme podle našeho stavu znalostí.

26.4.Začleněním plugins získá Facebook informaci, že uživatel vyvolal příslušnou stránku Online nabídky. Když je uživatel přihlášen u Facebooku, může Facebook návštěvu přiřadit svému účtu na Facebook. Když uživatelé s plugins interagují, například stisknou tlačítko Like nebo připojí komentář, bude příslušná informace od jejich zařízení přenesena na Facebook a tam uložena. Jestliže uživatel není členem Facebook, přesto existuje možnost, že Facebook jeho IP adresu vypátrá a uloží. Podle Facebook je v Německu ukládána pouze anonymizovaná IP adresa.

26.5.Účel a rozsah průzkumu dat a další zpracování a používání dat Facebookem a také toho se týkající práva a možnosti nastavení k ochraně soukromé sféry uživatelů, mohou uživatelé nalézt v pokynech k ochraně dat u Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6.Je-li uživatel členem Facebook a nechce, aby o něm Facebook přes tuto Online nabídku sbíral údaje a propojil je s jeho členskými daty uloženými u Facebook, musí se odhlásit od používání naší Online nabídky u Facebook a smazat své cookies. Další nastavení a námitky k používání dat pro reklamní účely jsou možné v rámci nastavení profilu u Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo přes US americkou stránku http://www.aboutads.info/choices/ nebo EU stránku http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení se provedou nezávisle na platformě, tzn., že budou převzata pro všechna zařízení, jako je počítač desktop nebo mobilní zařízení.

27. Facebook Remarketing, Facebook Pixel a Custom Audiences

27.1.V rámci naší Online nabídky jsou na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší Online nabídky) používány tzv. "Facebook pixel" sociální sítě Facebook, které jsou provozovány Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, příp. pokud máte sídlo v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Pomocí Facebook pixelu je pro Facebook možné určit návštěvníky naší nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazení inzerce, tzv. "Facebook Ads". Podle toho používáme Facebook pixel, aby se námi zařazené Facebook Ads zobrazily pouze takovým uživatelům Facebook, kteří projevili zájem o naši internetovou nabídku (tzv. „Custom Audiences“). To znamená, že pomocí Facebook pixelu chceme zajistit, aby naše Facebook Ads odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobily rušivě. Pomocí Facebook pixelu můžeme dále sledovat účinnost reklamní inzerce Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že vidíme, zda uživatelé po kliknutí na reklamní inzerci Facebook byli přesměrováni na naši webovou stránku.

27.2.Facebook je certifikován dohodou Privacy Shield, a tím poskytuje záruku dodržování evropského a švýcarského práva na ochranu údajů.

27.3.Facebook pixel je při vyvolání našich webových stránek bezprostředně začleněn přes Facebook a může na Vašem zařízení uložit tzv. cookie, tzn. malý soubor. Když se následně přihlásíte na Facebook nebo v přihlášeném stavu navštívíte Facebook, bude návštěva naší nabídky zmíněna ve Vašem profilu. Přes Vás vybraná data jsou pro nás anonymní, neposkytují nám tedy žádné logické závěry ohledně identity uživatelů. Každopádně jsou data Facebookem uložena a zpracována, takže je možné spojení s příslušným profilem uživatele. Zpracování dat přes Facebook se uskutečňuje v rámci směrnice Facebooku o používání dat. Podle toho obdržíte další informace ke způsobu funkce Remarketing pixelu a obecně k zobrazování Facebook-Ads, ve směrnici o používání dat od Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4.Vůči zaznamenání Facebook pixelu a používání svých dat k zobrazování Facebook-Ads můžete mít námitky. K tomu účelu můžete vyvolat stránku zřízenou Facebookem a tam se řídit pokyny k nastavení reklamy na základě používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo námitku oznámit přes US americkou stránku http://www.aboutads.info/choices/ nebo EU stránku http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení se provedou nezávisle na platformě, tzn., že budou převzata pro všechna zařízení, jako je počítač desktop nebo mobilní zařízení.

28. Začlenění služeb a obsahů třetích osob

28.1.V rámci naší Online nabídky používáme na základě svých oprávněných zájmů (tzn. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší Online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (GDPR)) nabídky ohledně obsahu nebo služeb třetích poskytovatelů, k začlenění jejich obsahů a služeb, jako např. videa nebo druhy písma (následně jednotně označované jako “obsahy”). To vždy předpokládá, že třetí poskytovatelé těchto obsahů zaznamenají IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nemohly zasílat obsahy do prohlížeče uživatelů. IP adresa je proto pro zobrazení těchto obsahů nutná. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k dodání obsahů. Třetí poskytovatelé mohou dále používat takzvané Pixel tags (neviditelné grafiky, označované také jako "Web beacons") pro statistické nebo marketingové účely. Pomocí "Pixel tags" mohou být vyhodnocovány informace, jako navštěvování stránek na této webové stránce. Pseudonymní informace mohou být dále uloženy v cookies na zařízení uživatelů, a mimo jiné obsahují technické informace k prohlížeči a operačnímu systému, odkazující webové stránky, dobu návštěvy a také další údaje k používání naší Online nabídky, a také mohou být spojeny s podobnými informacemi z jiných zdrojů.

28.2.Následující zobrazení poskytuje přehled třetích poskytovatelů, jakož i jejich obsahů, s odkazy na jejich prohlášení o ochraně údajů, které obsahují další pokyny ke zpracování dat a z části již zde uvedené možnosti námitek (tzv. Opt-Out):

top-button