Všeobecné obchodní podmínky používání

(platné od 12.06.2018)

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) ("Podmínky používání") stanovují práva a povinnosti všech zaregistrovaných uživatelů ("uživatel nebo uživatelé") ohledně používání webové stránky www.orderfox.com včetně všech dalších stránek, obsahů, funkcí a služeb, ("webová stránka"), které k ní patří.

Orderfox AG ("Orderfox") je vlastníkem a provozovatelem webové stránky a smluvním partnerem pro uživatele.

Další informace k Orderfox se nacházejí v Impresu.

Podmínky používání obsahují souhlas uživatelů ke generování metadat pro účely branže (bod 12 předložených podmínek používání).

1. Doplňující obchodní podmínky

1.1.Kromě těchto VOP může Orderfox s uživateli dohodnout další obchodní podmínky. V tomto případě přednostně platí ustanovení speciálně dohodnutých obchodních podmínek.

1.2. Obzvláště může být předpokládán souhlas s doplňujícími dohodami / licencemi pro používání určitých funkcí nebo softwaru, pokud jsou tyto dohody / licence legitimní a souhlas je pro uživatele únosný.

1.3. Orderfox výslovně odmítá odlišné a/nebo jinak rozporné obchodní podmínky ohledně webové stránky, i když jsou v jednotlivém případě služby prováděny bez rozporu obchodních podmínek uživatelů.

1.4. Popisy služeb od Orderfox na webových stránkách v prospektech a ve srovnatelných reklamních prostředcích nemají charakter příslibu nebo záruky kvality nebo jiné záruky.

2. Omezení na plnoleté osoby

2.1. Webová stránka může být používána pouze fyzickými osobami. Uživatelé musí být starší 18 let nebo musí mít povolení rodičů příp. zákonných zástupců, což potvrdí při registraci.

2.2. Orderfox si vyhrazuje právo vyzvat uživatele k řádnému potvrzení těchto předpokladů.

3. Orderfox pro obchodní zákazníky

3.1. Firemní zákazník (příp. „podnikatel“) je fyzická nebo právnická osoba nebo právně způsobilá osobní společnost, která při uzavírání právního úkonu jedná při výkonu své živnostenské nebo samostatně výdělečné činnosti.

3.2. Webová stránka nabízí trh CNC pro výrobce CNC a nákupčí CNC. Funguje jako partnerská platforma mezi výrobci CNC a nákupčími CNC tím, že jim (uživatelům) umožní zapojení interaktivní inzerce (zakázek) na webové stránce a pomocí inteligentních filtrů podporuje jejich vzájemné vyhledání. Kromě toho jsou uživatelé oprávněni a vyzýváni k tomu, aby svůj profil podniku vytvořili vždy za dodržování předem daných podmínek od Orderfox ohledně formy a obsahu na webové stránce.

3.3.Uživatelé jsou oprávněni nahlížet do všech profilů podniků. Výrobci CNC jsou navíc oprávněni nahlížet do veškeré inzerce (zakázek).

3.4. Pokud je nabídka od Orderfox orientována pouze na firemní zákazníky - pro uživatele dostatečně rozeznatelné - je soukromým uživatelům nárokování služeb od Orderfox zakázáno. Orderfox si vyhrazuje právo překontrolovat, zda uživatel není spotřebitel (např. kontrola adresních údajů, přihlášení živnosti nebo daňové identifikační číslo).

4. Orderfox pro soukromé zákazníky

4.1. Soukromí zákazníci (příp. alternativně „spotřebitelé“) ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek a poučení o odvolání je každá fyzická osoba, která za určitým účelem uzavře právní úkon, který nemůže být převážně přičítán její živnostenské ani samostatné výdělečné činnosti.

4.2. Funkce webové stránky jsou soukromým zákazníkům k dispozici v následujícím rozsahu:

 • Soukromí zákazníci mohou umisťovat zakázky;
 • Soukromí zákazníci si mohou prohlížet firemní profily a kontaktovat firmy z platformy;
 • Soukromí zákazníci si mohou prohlížet kalendář s veletrhy a akcemi (avšak nezadávat žádné záznamy do kalendáře);
 • Soukromí zákazníci si mohou prohlížet burzu strojů a také zde kontaktovat nabízejícího z platformy.

5. Změna rozsahu služeb od Orderfox

5.1. Podstatnou součástí této nabídky služeb Orderfox je další vývoj webové stránky. Další vývoj zahrnuje mimo jiné přizpůsobení technickému a právnímu pokroku a zohlednění požadavků uživatelů na používání webové stránky.

5.2.Orderfox smí v rámci dalšího vývoje změnit webovou stránku a také její funkce, aniž by to představovalo nějaký nedostatek, pokud je to pro uživatele únosné a nebude tím ohroženo dosažení účelu smlouvy. V případě uživatelů, kteří jsou spotřebiteli, to platí, jestliže

 • změna bude provedena ve prospěch uživatele;
 • změna slouží k tomu, aby byl vytvořen soulad služeb s aplikovatelným právem, obzvláště když se změní platný právní stav;
 • změna Orderfox slouží k tomu, aby se dostálo nutným soudním nebo úředním rozhodnutím;
 • je příslušná změna nutná, aby byly odstraněny stávající bezpečnostní mezery;
 • je změna čistě technického nebo procesního charakteru bez podstatných účinků pro uživatele.
 • změny s pouze nepodstatným vlivem na dosavadní funkce nepředstavují v tomto smyslu žádné změny služeb. To platí obzvláště pro změny čistě optického druhu a pouhou změnu uspořádání funkcí.

5.3. Orderfox upozorňuje na to, že nebude zaručena trvalá dostupnost bezplatných funkcí, přičemž omezení smí být provedena pouze tehdy, jsou-li únosná pro uživatele.

6. Uzavření dohody, doba její platnosti a ukončení dohody

6.1.Dohoda mezi Orderfox a uživatelem, která opravňuje uživatele ke zveřejnění jednoho (1) profilu jako soukromé osoby nebo jednoho (1) profilu podniku, jakož i s tímto užitečným, volně volitelným počtem interaktivní inzerce a také k prohlížení profilů a inzerce, jiných uživatelů na webové stránce ("dohoda"), bude uzavřena, jakmile Orderfox aktivuje zadaná přístupová data.

6.2.Dohoda se uzavírá na dobu určitou. Uživatel může dohodu vypovědět písemně nebo e-mailem za dodržení výpovědní lhůty jednoho měsíce k příslušnému poslednímu dni v měsíci. Datum, kdy bude sdělení zasláno e-mailem nebo normální poštou, je směrodatné pro dodržení lhůty.

6.3.Orderfox dá v té době uživatelům bezplatně k dispozici platformu.

Pokud by používání platformy bylo zpoplatněno, bude Orderfox uživatele včas informovat podle těchto Všeobecných obchodních podmínek a nabídne Vám, abyste uzavřeli zpoplatněné používání pro všechny funkce. Orderfox si v tomto případě vyhrazuje další bezplatné používání omezit na určité funkce.

6.4.Orderfox je oprávněna dohodu ukončit s okamžitým účinkem bez sdělení uživateli a zablokovat přístup uživatele k webové stránce, jestliže nelze očekávat dodržování dohody uživatelem Orderfox v nárokovatelném rozsahu. To platí obzvláště tehdy, když uživatel svévolným nebo nedbalým způsobem poruší uvedené podmínky používání a/nebo jiné platné zákony. Ve speciálních jednotlivých případech je takové ukončení přípustné i bez existence důvodů.

6.5.Právo obou stran, vypovědět dohodu mimořádně ze závažného důvodu, tím zůstává nedotčeno.

7. Přihlášení

7.1.Přihlášením u Orderfox uzavře uživatel dohodu o užívání webové stránky, na kterou získá přístup pomocí jemu přiřazených přístupových dat (jméno uživatele a heslo). Svým přihlášením k používání webové stránky se uživatel zavazuje webovou stránku používat výhradně za aplikace uvedených podmínek používání.

7.2.Uživatel je povinen při přihlášení uvést správná a kompletní data uživatele. To platí obzvláště pro název firmy, ulici, poštovní směrovací číslo, město, zemi, jméno kontaktní osoby, pohlaví (pro oslovení pan/paní), telefonní číslo, e-mailovou adresu a kreditní karty ("Data uživatele"). Orderfox má právo , vyžadovat na uživateli okamžité předložení podkladů, které dokládají pravost dat uživatele.

7.3.Uživatel je během platné dohody v rámci uvedených podmínek používání povinen udržovat veškeré údaje uživatele, jakož idokumenty jím dodané ke zveřejnění na webové stránce v aktuálním stavu. To platí obzvláště pro klauzuli 7.2. uvedených údajů uživatele. Uživateli je umožněno příslušné změny provést samostatně za použití funkcí na webové stránce, které byly dány k dispozici od Orderfox.

7.4.Uživatel je sám odpovědný za obsah svého přihlášení a za uživatelská data zprostředkovaná v této souvislosti. Uživatel zaručuje pravdivost obsahu svých uživatelských dat. Chybné údaje mají s okamžitým účinkem za následek vypovězení dohody a také zablokování přístupu k webové stránce, pokud jsou pro uživatele při respektování významu chybného údaje a intence uživatele únosné a nejsou věcně nepřiměřené.

8. Přístupové údaje

8.1.Uživateli je zakázáno, sdělovat třetím osobám informace o svých přístupových údajích. Sdělení spolupracovníkům uživatele pro oficiální a řádné obchodní účely je povoleno, pokud přitom uživatel své spolupracovníky zaváže k dodržování a respektování uvedených obchodních podmínek.

8.2. Uživateli se doporučuje zvolit pokud možno bezpečné heslo podle stavu techniky a ve svém vlastním zájmu učinit veškerá opatření, aby heslo bylo chráněno před neoprávněným sdělením a použitím.

8.3.Uživatel je povinen informovat Orderfox okamžitě, má-li podezření, domnívá-li se nebo ví, že jeho přístupová data byla neoprávněně použita třetími osobami bez oprávnění k používání webové stránky. Pokud by měl Orderfox důvod k podezření z neoprávněného použití přístupových dat uživatele, vyhrazuje si právo zavést následně potřebná opatření a zvláště přechodně nebo trvale znemožnit přístup s příslušnými přístupovými daty. Pokud by zaviněním uživatele došlo k protiprávnímu použití přístupových dat třetími osobami, je uživatel povinen napravit vzniklé škody a přiměřeně je nahradit. Náklady, které vzniknou tímto použitím, jdou k jeho tíži.

9. Inzerce uživatele

9.1.Orderfox nabízí firemnímu zákazníkovi možnost, prezentovat sebe a svůj podnik v rámci profilu, který dává Orderfox k dispozici. Uživatel má právo zařadit poptávky na výrobu a nabídky na výrobu ("Inzerci"). K tomuto účelu může uživatel použít data, text, obrázky, videa a podobně ("Obsahy").

9.2.Orderfox nepřebírá žádnou odpovědnost za další komunikaci(e) a/nebo smlouvy, aranžmá, dohody nebo závazky ("Dohody"), které budou mezi uživateli vyměněny nebo uzavřeny. Pohledávky, které vzniknou z dohod mezi uživateli z jakéhokoliv důvodu, existují výhradně mezi účastníky dohody (dohod) a výslovně nikoliv s Orderfox a/nebo jedním z partnerů Orderfox ve vztahu k webové stránce ("Webová stránka - Partneři"). Uživatel má právo inzerci kdykoli zveřejnit, deaktivovat nebo smazat za použití příslušných funkcí na webové stránce.

9.3.Orderfox je oprávněna, obsahy inzerce za účelem analýzy trhu a chování uživatelů použít podle zákonných předpisů. K tomu je odkazováno na Směrnici o ochraně dat.

9.4.Uživatel musí zajistit, aby měl příslušná práva pro všechny obsahy jím zobrazované na webové stránce nebo obsahy jím dávané k dispozici.

9.5.Orderfox má právo zablokovat uživatelem zařazené obsahy, jestliže existuje podezření, že uváděné obsahy porušují zákon nebo uvedené podmínky používání, nebo porušují práva třetích osob. Důvodné podezření existuje, je-li vůči uživateli z důvodu jím zařazeného obsahu zjištěno úředně, občanskoprávně nebo trestněprávně. Orderfox může blokování obsahu ohledně takového uživatele zachovávat tak dlouho, než se takové podezření prokáže jako neodůvodněné. Orderfox si vyhrazuje právo obsahy takových uživatelů ve veřejně přístupných kanálech překontrolovat dříve, než budou aktivována přístupová data takového uživatele, a takové obsahy případně odmítnout.

10. Nezákonné použití, blokování

10.1.Uživatelé smějí webovou stránku používat pouze způsobem nebo k účelům, které neporušují uvedené podmínky používání nebo platný zákon nebo práva třetích osob. V tomto ohledu se uživatel zavazuje obzvláště:

 • nepoužívat webovou stránku ke zveřejňování hanobících, urážlivých, nebo jinak zákonům odporujících materiálů nebo podobných informací;
 • neurážet ostatní uživatele, neobtěžovat nebo nehanobit;
 • neporušovat autorská práva, obchodní značky nebo ochranná práva jiných uživatelů nebo třetích osob používáním webové stránky;
 • nezasílat žádnou nevyžádanou hromadnou korespondenci;
 • E-maily jiným uživatelům lze zasílat výhradně za účelem výrobních poptávek nebo ke zveřejnění výrobních nabídek;
 • nestahovat na webovou stránku žádná data, která obsahují malware nebo virus.
 • nestahovat na webovou stránku žádná data, která obsahují software chráněný autorskými právy a/nebo jiné materiály chráněné autorskými právy, pokud uživatel vlastní k tomu příslušná práva nebo si obstaral příslušný souhlas vlastníků těchto práv;
 • nepoužívat webovou stránku pro obchod se zbožím a/nebo službami, které neodpovídají dovozním/vývozním předpisům, včetně bezpečnostních předpisů.

10.2.Orderfox má právo učinit příslušná opatření, pokud uživatel svévolně nebo z nedbalosti poruší uvedené podmínky používání nebo platné právo. V případě bezvýznamného porušení se také mohou příslušná opatření omezit na varování uživatele od Orderfox, že byly porušeny podmínky používání, platné předpisy nebo požadavek důvěry nebo dobrých mravů. Závažná porušení mohou mít za následek, že bude přístup uživatele k webové stránce přechodně nebo úplně zablokován, nebo že je Orderfox oprávněna k okamžitému vypovězení dohody.

11. Souhlas k používání údajů, obsahů a metadat

11.1.Kromě služeb platformy podporuje Orderfox uživatele a také branži CNC „metadaty“ relevantními pro branži, která mají obzvláště sloužit jako základ pro řízení odbytu a investiční rozhodnutí.

11.2.Metadata: K metadatům patří obzvláště údaje ke druhu provozu (např. zhotovitel/výrobce/nákupčí), místo a region podniku, počet spolupracovníků, druhy nabízených produktů a služeb, příp. přiřazení technologie (např. vrtání, soustružení, frézování, opracování ultrazvukem, atd.), přiřazení průmyslu (např. hnací a převodová technika, hornictví, chemická technika, atd.) a přiřazení materiálu (např. akryl, ušlechtilá ocel, sklokeramika, atd.), údaje ke statistice zakázek (mimo jiné diverzifikované podle přiřazení průmyslu, technologie a materiálu a také velikost obráběného kusu). Stejně tak mohou být z používání u Orderfox generována metadata, ze kterých pro výše uvedená metadata vyplynou např. zájmy uživatelů.

11.3.Záruky: Orderfox generuje metadata na základě dat, která jsou typicky veřejného charakteru a nepředstavují žádná provozní nebo obchodní tajemství. K základům metadat patří údaje uživatele k provozu a také údaje v rámci zakázek. S individuálními interními částmi smluv, jako např. obsahy smluv u zakázek (např. smluvní partneři, rozsah zakázky) je u Orderfox zacházeno důvěrně a nebudou předávány dále třetím osobám. Orderfox bude při tvorbě a používání metadat rovněž respektovat předpisy o ochraně údajů a na doplnění v tomto smyslu odkazuje na směrnici Orderfox o ochraně údajů. Údaje k osobě a kontakt uživatele („údaje o osobě“) nejsou součástí metadat, ledaže se u Vás jedná současně o veřejné údaje k podniku (např., když je uživatel jednatelem a uvádí veřejně známé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu). Metadata, u kterých je základem chování uživatelů (např. jak často se uživatel zajímá o určité podniky nebo služby), jsou tvořena anonymně, t.zn., že jsou tvořeny agregované hodnoty, které neumožňují žádné zpětné odvození jednotlivých uživatelů.

11.4.Prohlášení o souhlasu: Uživatel tímto prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jeho údaje uvedené na webové stránce byly u Orderfox používány ke generování a používání metadat k výše uvedeným účelům, tj. použití k řízení odbytu, investičnímu rozhodování nebo jinému průzkumu trhu, a byly dány k dispozici jiným uživatelům a smluvním partnerům Orderfox. Souhlas dále není dán exkluzivně, bude pouze přeneseno povolení k používání nikoliv vlastnictví dat, tzn., že vlastní právo uživatele k používání jeho údajů nebude omezeno. Zákonná práva na odvolání uživatele zůstávají nedotčena. Uživatel prohlašuje, že jeho údaje, které jsou v rámci Orderfox základem pro metadata, nepředstavují žádná provozní nebo obchodní tajemství a že je oprávněn nakládat s údaji u Orderfox a povolit jejich používání ke generování.

11.5.Metadata budou anonymizována, tj. zpracování k výše uvedeným účelům se provede bez identifikujících osobních údajů.

11.6.Dále uživatelé Orderfox povolují používání svých údajů a načtených obsahů (obrázky, texty, 3D modely, atd.), pokud jsou nutné pro vývoj online nabídky u Orderfox. K tomuto účelu je obzvláště povoleno rozmnožování, rozšiřování a zveřejňování a také zpracování načtených obsahů.

12. Dostupnost webové stránky

12.1.Orderfox se snaží ze všech sil při používání webové stránky zabránit omezení, překážkám, odpojení, přerušení a jiným poruchám ("Poruchy"), pokud je to technicky možné a ze strany Orderfox technicky kontrolovatelné. Na základě aktuálního stavu komunikační techniky však není pro Orderfox možné poruchy úplně vyloučitnebo jim zabránit. To platí pro všechny obsahy a přenosové cesty, které jsou mimo oblast Orderfox, zejména i v případě vyšší moci. V případě poruch, za které by měl Orderfox ručit a je zodpovědný, se řídí ručení Orderfox podle bodu 14 uvedených podmínek používání.

12.2.Údržba a další vývoj webové stránky mohou mít za následek přechodné poruchy. Orderfox se postará o to, aby se poruchy omezily na období a rozsah, které jsou pro uživatele nárokovatelné.

12.3.Orderfox použije technická ochranná opatření, aby jeho systémy byly chráněny před malware a neoprávněnými obsahy třetích osob (například viry, trojskými koni, spamem a jiným malware). Ty zahrnují použití systémů filtrování tam, kde jsou tyto systémy zvláště užitečné pro ochranu telekomunikačních systémů a systémů zpracování dat.

13. Záruka a uvolnění

13.1.Firemná zákazníci musí služby Orderfox kontrolovat neprodleně, a pokud je to podle řádného obchodního jednání možné a pokud se ukáže nedostatek, neodkladně to Orderfox oznámit. Nedostatky je třeba písemně reklamovat přijatelným popisem příznaků chyb, a pokud možno doložit písemnými záznamy, screenshoty obrazovek nebo jinými podklady, které závady znázorňují (e-mail je dostatečný). Zákonné povinnosti uživatelů u překontrolování a vytýkání závad zůstávají nedotčeny.

13.2.Nároky na náhradu škody podléhají omezením z bodu 14. těchto Všeobecných obchodních podmínek ("Ručení a náhrada škody").

13.3.Nároky z vad neexistují při nepatrném odchýlení od dohodnutého nebo předpokládaného stavu nebo při pouze nepatrném narušení použitelnosti služeb Orderfox podle účelu dohody. Orderfox nepřebírá výslovně zejména žádnou záruku a ručení za:

 • chybná data uživatele ohledně přenášených dat uživatele při přihlášení nebo jiná data, která byla uživatelem na webovou stránku načtena nebo jinak dodána;
 • přerušenou dostupnost webové stránky nebo možné výpadky týkající se systému nebo sítě, přerušení nebo chybné funkce instalací nebo servisních služeb webové stránky, pokud jsou mimo oblast působnosti Orderfox ; obzvláště ne za chyby z důvodu vyšší moci nebo výpadku komunikačních sítí a gateways;
 • bezvýznamné chybné funkce a poruchy webové stránky;
 • neoprávněné získání nebo používání osobních údajů uživatele třetími osobami (například v důsledku neoprávněného přístupu hacknutím databanky), pokud nelze vinit Orderfox a neexistuje žádná zákonně nebo smluvně závazná povinnost ručení.
 • přísliby jakéhokoliv druhu, které uživatel učiní vůči jiným uživatelům;
 • správnost nebo úplnost dat uživatele nebo jiných dat, která byla uživatelem na webovou stránku načtena nebo jinak dodána;
 • provedení práce uživatelů.

13.4. Promlčecí lhůta u nároků ze špatné služby činí 6 měsíců, zákonná závazná práva soukromých zákazníků ze záruky nejsou krácena.

13.5.S přijetím uvedených podmínek používání vyslovuje uživatel svůj souhlas s tím, aby Orderfox na první požádání nahradil škodu všech požadavků a nákladů jiných uživatelů, které vzniknou svévolným nebo nedbalým porušením uvedených podmínek používání nebo platného práva ze strany uživatele.

14. Ručení a náhrada škody (ne pro uživatele US / for non-United States Users)

14.1.Orderfox ručí podle této dohody pouze podle následujících ustanovení, jinak je ručenívyloučeno.

14.2.Orderfox ručí neomezeně za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ze stranyOrderfox, jejími zákonnými zástupci nebo vedoucími zaměstnanci, jakož iza škody způsobené úmyslně ostatními pověřenci. Za hrubé zavinění ostatními pověřenci se stanovuje ručení podle následně uvedených ustanovení za lehkou nedbalost.

14.3.Orderfox ručí neomezeně za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vyplývající ze zranění, ohrožení života, nebo ublížení na zdraví, ze strany Orderfox, jakož i způsobenéjejími zákonnými zástupci nebo pověřenci. Orderfox ručí za škody z důvodu chybějících přislíbených vlastností až po částku, která byla zahrnuta k účelu příslibu, a která pro byla Orderfox při uvedení příslibu zřejmá.

14.4.Orderfox ručí za škody ze záruky na výrobek podle ustanovení v německém, rakouském ašvýcarském, resp. příslušném a závazně platném zákoníku o ručení za výrobek.

14.5.Orderfox ručí za škody z porušení základních povinností ze strany Orderfox, jejími zákonnými zástupci nebo pověřenci. Základní povinnosti jsou v podstatě povinnosti, které tvoří základ dohody, které byly rozhodující pro uzavření dohody a na jejichž splnění může uživatel spoléhat. Když Orderfox tyto základní povinnosti mírně nedbale poruší, je jeho ručení omezeno na náhradu předpokládané škody, která nastala typickým způsobem (následně "typická škoda"). Typická škoda je zásadně omezena na stanovenou částku. Typická škoda je v tomto případě omezena na CHF 1.000,00. To neplatí, pokud by bylo omezení v jednotlivém případě z hlediska tvrdosti nepřiměřené.

14.6.Nehledě na ustanovení ručení těchto Všeobecných obchodních podmínek neručí Orderfox za ztrátu dat, jestliže mohlo být škodě zabráněno tím, že by uživatel dostál své povinnosti k zabezpečení dat. V každém případě si musí uživatel nechat započítat spoluzavinění. V případě výpovědi je uživatel zodpovědný za předcházející zabezpečení svých dat.

15. Ručení a náhrada škody / Liability and damages (pro uživatele US / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Změny všeobecných obchodních podmínek

16.1.Orderfox je oprávněna uvedené podmínky používání s účinností do budoucna kdykoli za dodržení následujícího postupu změnit. Orderfox uvědomí uživatele o změnách nejpozději 3 (tři) týdny před plánovaným datem účinnosti. Uživatel může podat námitky vůči změnám během 3 (tří) týdnů po obdržení sdělení.

16.2.Pokud Orderfox nebudou doručeny žádné námitky, nebo uživatel výslovně se změnami souhlasí, vstoupí změny v platnost ve sděleném datu účinnosti. Pokud by uživatel podal námitku ve lhůtě, je na Orderfox, zda bude v dohodě pokračovat za podmínek účinných do této doby, nebo při obdržení námitky dohodu za dodržení výpovědní lhůty 1 (jednoho) měsíce ke konci příslušného kalendářního měsíce vypoví. Orderfox musí ve sdělení kromě navrhovaných změn upozornit uživatele na jeho právo na námitku, výpovědní lhůtu, kterou je třeba dodržovat, následky námitky a důsledky uplynutí lhůty pro námitku.

16.3.V případě soukromých zákazníků, je Orderfox oprávněn změnit VOP (Všeobecné obchodní podmínky) v následujících případech:

 • když změna slouží k tomu, aby byl vytvořen soulad VOP s aplikovatelným právem, obzvláště když se změní platný právní stav,
 • když změna Orderfox slouží k tomu, aby se dostálo nutným soudním nebo úředním rozhodnutím;
 • když nové služby ze strany Orderfox, příp. prvky služeb a také technické nebo organizační procesy vyžadují popis ve VOP;
 • když je změna výhodná pouze pro uživatele.

17. Soudní příslušnost a platné právo

17.1.Právní vztahy mezi Orderfox a firemními zákazníky podléhají výhradně právu knížectví Lichtenštejnského knížectví - s vyloučením nadstátního práva, jakož imezistátního a nadstátního práva na vypovězení, které samo neodkazuje na materiální právo Lischtenštejnského knížectví. Dohoda aplikovatelného práva nachází uplatnění také tehdy, jestliže má uživatel své sídlo a/nebo svou adresu bydliště v zahraničí.

17.2.Místem plnění je sídlo Orderfox v Ruggell. Výhradní soudní příslušností pro všechny spory vyplývající z dohody, anebo v její souvislosti, je sídlo Orderfox v Ruggell, pokud je zákazník firma. Orderfox si vyhrazuje právo, uplatnit své nároky u příslušného soudu uživatele.

17.3.Uživatel smí své nároky vůči Orderfox, zakládající se na této dohodě, přenést na třetí osoby po písemném souhlasu Orderfox.

17.4.Smluvními jazyky jsou angličtina, americká angličtina, němčina, dánština, španělština, mexická španělština, francouzština, chorvatština, italština, maďarština, holandština, norština, polština, portugalština, brazilská portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, švédština, turečtina, čeština, ruština, japonština, korejština a čínština.

17.5.Společnost Orderfox není ochotna a povinna se účastnit řízení k urovnání spotřebitelských sporů smírčího soudu.

17.6.Pro uživatele US / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.7.Pokud by bylo jedno nebo více ustanovení těchto VOP neúčinné nebo se neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení, pokud ustanovení účinnosti zbývajících VOP není zákonem závazně regulováno. Neúčinné(á) ustanovení bude(ou) nahrazeno(a) spíše cestou doplňujícího výkladu takovým ustanovením, které se co možná nejvíce přiblíží stranami zřetelně sledovanému hospodářskému účelu neúčinného (neúčinných) ustanovení. Analogicky platí pro vyplnění případných mezer v ustanovení.

18. Pro uživatele US / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. Pro uživatele US / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button